Be­vei­li­gers ha­len Trump voor kor­te tijd van po­di­um tij­dens toe­spraak

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Be­vei­li­gers heb­ben de Re­pu­bli­kein­se pre­si­dents­kan­di­daat Do­nald Trump za­ter­dag (lo­ka­le tijd) van het po­di­um ge­haald tij­dens een toe­spraak in Re­no (Ne­va­da). Dat ge­beur­de vol­gens een ge­tui­ge na­dat com­mo­tie was uit­ge­bro­ken.

Op de vrij­ge­ge­ven beel­den is te zien hoe Trump even in­ge­span­nen naar het pu­bliek staar­de, waar­na de agen­ten van de Se­cret Ser­vi­ce hem beet­pak­ten en mee­voer­den. An­de­re agen­ten gre­pen een man die voor­aan stond in het pu­bliek. Hij werd la­ter af­ge­voerd door de po­li­tie. Vei­lig­heids­dien­sten trof­fen geen wa­pen aan bij de man. Tij­dens het in­ci­dent werd wel ge­schreeuwd dat de man een wa­pen bij zich had. Trump keer­de na een paar mi­nu­ten weer te­rug naar het po­di­um. “Nie­mand zei dat het mak­ke­lijk zou wor­den voor ons”, zei hij. “Maar we zul­len nooit wor­den te­gen­ge­hou­den.” De man, een 33-ja­ri­ge Re­pu­bli­kein die naar ei­gen zeg­gen al zes jaar lid is van de par­tij, zei zijn ac­tie uit­ge­voerd te heb­ben van­we­ge de hou­ding van Trump ten op­zich­te van vrou­wen, mos­lims en Mexi­ca­nen, zo ver­tel­de hij na af­loop van het in­ci­dent te­gen The Gu­ar­di­an. De man zei ver­der ge­vreesd te heb­ben voor zijn le­ven toen een me­nig­te zich te­gen hem keer­de. Hij wil­de naar ei­gen zeg­gen met een bord met de tekst ‘Re­pu­bli­kei­nen te­gen Trump’ af­lo­pen op het po­di­um, om in stil­te te pro­tes­te­ren te­gen de pre­si­dents­kan­di­daat die hij het school­voor­beeld vindt van een dic­ta­tor en fas­cist. Ver­war­ring rond de be­oog­de daad van de de­mon­strant heeft waar­schijn­lijk tot de on­rust on­der de aan­we­zi­gen ge­leid. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.