Ni­ge­ri­aans le­ger be­vrijdt 85 vrou­wen en kin­de­ren uit han­den van Bo­ko Ha­ram

Times of Suriname - - BUITENLAND -

NIGERIA - Het Ni­ge­ri­aan­se le­ger heeft 85 ge­van­ge­nen be­vrijd uit han­den van ter­reur­be­we­ging Bo­ko Ha­ram. Vol­gens een woord­voer­der gaat het voor­al om vrou­wen en kin­de­ren. Uit en­ke­le ste­den in het noor­den van Nigeria is de ge­weld­da­dig­ste ter­reur­or­ga­ni­sa­tie ter we­reld ver­jaagd. De be­vrij­dings­ac­tie had plaats in het noord­oos­ten van Nigeria. Het le­ger zou en­ke­le ste­den aan de oe­ver van het Tsjaad­meer weer on­der con­tro­le heb­ben ge­kre­gen. Vol­gens het le­ger zijn bij de con­fron­ta­tie vijf strij­ders van Bo­ko Ha­ram ge­dood. Ook kwam er een ei­gen sol­daat om het le­ven. Het is nog on­dui­de­lijk of de be­vrij­de vrou­wen en kin­de­ren be­ho­ren tot de groep meis­jes die ja­ren ge­le­den door de ter­ro­ris­ten wer­den ont­voerd en waar­van er on­langs eni­ge tien­tal­len wer­den vrij­ge­la­ten na on­der­han­de­lin­gen. Za­ter­dag nog werd be­kend dat één van de ruim twee­hon­derd school­meis­jes door sol­da­ten is ge­von­den. Het meis­je droeg een tien maan­den ou­de ba­by bij zich. Ma­ryam Ali Maiy­an­ga, ont­dekt in Pul­ka, in de de re­gio Bor­no. Ze werd daar aan­ge­trof­fen door troe­pen die in de bos­sen op zoek wa­ren naar meis­jes die zou­den zijn ont­snapt van een mi­li­tai­re ba­sis. De meis­jes wer­den in 2014 door Bo­ko Ha­ram ont­voerd uit een mid­del­ba­re school in Chi­bok, in het noord­oos­ten van Nigeria. De is­la­mis­ti­sche strij­ders na­men 276 meis­jes mee, van wie er 57 bin­nen en­ke­le da­gen wis­ten te ont­snap­pen. Van de rest ont­brak sinds­dien elk spoor. Vo­ri­ge maand wer­den 21 meis­jes door de ter­reur­groep vrij­ge­la­ten na on­der­han­de­lin­gen met de re­ge­ring. Ze wer­den naar de hoofd­stad Abu­ja ge­vol­gen en her­e­nigd met hun fa­mi­lie. Bo­ko Ha­ram heeft zijn wor­tels in het noord­oos­ten van Nigeria, maar de is­la­mi­ti­sche ter­reur­groep pleegt ook ge­re­geld aan­sla­gen in buur­lan­den Ni­ger, Ka­meroen en Tsjaad.

(de Volks­krant)

Ma­ryam Ali Maiy­an­ga, met haar tien maan­den oud ba­by, ont­dekt in Pul­ka in de re­gio Bor­no. (Abiy­a­mo!)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.