Al-Qai­da in de Is­la­mi­ti­sche Maghreb pu­bli­ceert exe­cu­tie­vi­deo

Times of Suriname - - BUITENLAND -

MALI - De ter­reur­groep al-Qai­da in de Is­la­mi­ti­sche Maghreb (AQMI) heeft een vi­deo vrij­ge­ge­ven waar­in twee Ma­li­ne­zen ge­ëxe­cu­teerd wor­den, om­dat ze be­schul­digd wer­den van col­la­bo­ra­tie met de Fran­se mi­li­tai­ren in Mali. De vi­deo werd vrij­dag­avond ver­spreid door An­dal­us Me­dia, het com­mu­ni­ca­tie­ka­naal van de AQMI, en toont de pu­blie­ke exe­cu­tie van twee man­nen, op een niet na­der be­paal­de plaats.

De man­nen wor­den voor­ge­steld als Mo­ha­med Ould Beih en El-Hus­sein Ould Ba­di. De eer­ste zou vol­gens AQMI be­taald ge­weest zijn om in­for­man­ten te re­kru­te­ren, de twee­de zou de ge­hei­me wa­pen­op­slag van de ter­reur­groep heb­ben ge­toond aan Fran­se sol­da­ten. Ba­di werd er ook van be­schul­digd in­for­ma­tie over de ji­ha­dis­ti­sche strij­ders in Li­bië te heb­ben door­ge­ge­ven aan de Mau­ri­taan­se au­to­ri­tei­ten. De twee man­nen wor­den in de vi­deo ge­dood met een ko­gel, voor de ogen van een groep no­ma­den. Ver­vol­gens wordt de lo­ka­le be­vol­king ge­waar­schuwd dat al wie in­for­ma­tie ver­strekt over ter­reurs­trij­ders, het­zelf­de lot te wach­ten staat. De vi­deo heet ‘Ver­ra­ders 2’, en lijkt een ver­volg te zijn op ‘Ver­ra­der’. Die vi­deo van de­cem­ber 2015 toon­de de exe­cu­tie van twee Ma­li­ne­zen en een Mau­ri­ta­ni­ër, ook om­dat ze ge­col­la­bo­reerd zou­den heb­ben. Ji­ha­dis­ti­sche groe­pe­rin­gen ver­o­ver­den in 2012 het noor­den van Mali. Sinds de start van de Fran­se mi­li­tai­re in­ter­ven­tie in 2013 zijn ze daar gro­ten­deels ver­dre­ven, maar in be­paal­de de­len zijn de VN-mis­sie Mi­nus­ma en het Ma­li­ne­se le­ger daar nog niet in ge­slaagd.

(HLN)

Een frag­ment uit de vi­deo ‘Ver­ra­ders 2’. (The Long War Jour­nal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.