HDP legt werk in Turks par­le­ment neer na ar­res­ta­tie par­le­men­ta­ri­ërs

Times of Suriname - - BUITENLAND -

TURKIJE - De pro-Koer­di­sche HDP legt haar werk in het Turk­se par­le­ment neer naar aan­lei­ding van de aan­hou­ding van een aan­tal volks­ver­te­gen­woor­di­gers.

Een woord­voer­der van de par­tij zei dat de par­le­men­ta­ri­ërs ver­stek zul­len la­ten gaan bij ver­ga­de­rin­gen van het vol­tal­li­ge par­le­ment en van par­le­men­tai­re com­mis­sies. Vrij­dag zijn elf pro-Koer­di­sche par­le­ments­le­den op­ge­pakt, on­der wie twee voor­zit­ters van de HDP. De re­ge­ring be­schouwt de HDP, de op een na groot­ste op­po­si­tie­par­tij van Turkije, als een ver­leng­stuk van de PKK.

De HDP was af­ge­lo­pen jaar de eer­ste Koer­di­sche par­tij ooit die de kies­drem­pel haal­de en dus met ver­te­gen­woor­di­gers in het Turk­see par­le­ment te­recht kwam. Na de aan­hou­ding volg­de een aan­slag in de zuid­oos­te­lij­ke stad Diy­ar­ba­kir. De Turk­se re­ge­ring houdt mi­li­tan­te Koer­den ver­ant­woor­de­lijk, ook al heeft IS de aan­slag ook op­ge­ëist. Bij de aan­slag kwa­men elf men­sen om en vie­len ruim hon­derd ge­won­den.

Naar aan­lei­ding van de aan­slag wer­den op­nieuw proKoer­di­sche po­li­ti­ci op­ge­pakt. Het staats­pers­bu­reau Ana­do­lu meldt dat de aan­hou­din­gen zijn ver­richt in de zuid­oos­te­lij­ke pro­vin­cie Ada­na. De an­ti­ter­reur­po­li­tie zet­te bij de ac­tie he­li­kop­ters in. De span­nin­gen tus­sen de Turk­se au­to­ri­tei­ten en Koer­di­sche groe­pen zijn de af­ge­lo­pen week fors op­ge­lo­pen. De Turk­se au­to­ri­tei­ten heb­ben sinds de coup in ju­li meer dan 110.000 men­sen op­ge­pakt of uit de func­tie ont­he­ven van­we­ge ver­meen­de ban­den met de coup­ple­gers. Het gaat voor­al om mi­li­tai­ren, rech­ters, jour­na­lis­ten, po­li­ti­ci en do­cen­ten. De ont­wik­ke­lin­gen ba­ren veel Eu­ro­pe­se lan­den en de VS zor­gen om­dat ze de Turk­se de­mo­cra­tie lij­ken uit te hol­len. Turkije is een be­lang­rijk lid van de NAVO en wil graag lid wor­den van de Eu­ro­pe­se Unie. Mar­tin Schulz, de voor­zit­ter van het Eu­ro­pees Par­le­ment, liet we­ten dat het vast­zet­ten van de Koer­di­sche lei­ders de duur­za­me re­la­tie tus­sen de EU en Turkije on­der druk zet. (NU.nl)

Ayhan Bil­gen, woord­voer­der van de par­tij, zegt dat HDP par­le­men­ta­ri­ërs hun werk heb­ben neer­ge­legd. (Midd­le East Eye)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.