Kans op com­pli­ca­ties na kei­zer­sne­de gro­ter dan ge­dacht

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

Vrou­wen die net be­val­len zijn met een kei­zer­sne­de lo­pen een groot ri­si­co op een snel­le buik­ope­ra­tie. Dit is een ope­ra­tie waar­bij 30 pro­cent van de 2500 on­der­zoch­ten hun baar­moe­der ver­liest, blijkt uit on­der­zoek van het Leid­se UMC. Arts-on­der­zoe­ker Tom Wit­te­veen pro­mo­veert woens­dag op dit on­der­zoek. Hij on­der­zocht sa­men met art­sen in an­de­re Ne­der­land­se zie­ken­hui­zen 2500 vrou­wen die een buik­ope­ra­tie on­der­gin­gen na een kei­zer­sne­de. Veel vrou­wen had­den al com­pli­ca­ties waar­door de kei­zer­sne­den met een re­den moesten wor­den uit­ge­voerd. De­ze kei­zer­sne­de kan lei­den tot het scheu­ren van de baar­moe­der, hef­ti­ge in­ter­ne bloe­din­gen of sterk va­gi­naal bloed­ver­lies. Een buik­ope­ra­tie ge­beurt vaak di­rect na de be­val­ling. Bij der­tig pro­cent van de­ze vrou­wen blijkt het ui­t­ein­de­lijk no­dig om de baar­moe­der weg te ne­men. Vier van de tien ope­ra­ties vindt plaats bij vrou­wen die hun eer­ste kind kre­gen. Het ri­si­co op zo’n in­greep is klein, maar na een kei­zer­sne­de wel bij­na ze­ven­tien keer zo groot als na een na­tuur­lij­ke be­val­ling.

“Dat het ver­schil met de va­gi­na­le be­val­ling zo sterk blijkt, is ver­ras­send”, zegt Wit­te­veen in Trouw. Ook bij de ge­plan­de kei­zer­sne­de is het ge­vaar op een her­ope­ra­tie nog tien keer zo groot als bij de na­tuur­lij­ke be­val­ling. Tus­sen 1999 en 2012 steeg het aan­deel kei­zer­sne­den van 11 naar 16 pro­cent. De We­reld­ge­zond­heids­or­ga­ni­sa­tie stelt dat de­ze in­greep al­leen mag wor­den uit­ge­voerd als het me­disch nood­za­ke­lijk is. Het zou slechts bij 10 pro­cent van de be­val­lin­gen no­dig zijn. Wit­te­veen: “Aan­staan­de moe­ders den­ken vaak ten on­rech­te dat een kei­zer­sne­de de meest vei­li­ge weg is”. Een woord­voer­der van het Leid­se UMC be­na­drukt dit te­vens: “Denk goed na over de re­den waar­om er een kei­zer­sne­de ge­daan moet wor­den. Doe dit al­leen als er een goe­de re­den voor is”. De Leid­se art­sen wil­len dat zwan­ge­re vrou­wen meer in­for­ma­tie tot zich krij­gen over de even­tu­e­le com­pli­ca­ties van een buik­ope­ra­tie. (MSN.COM/fo­to: The

Ne­ther­lands BV)

Niets is scha­de­lij­ker voor je ge­zond­heid op lan­ge ter­mijn dan over­ge­wicht. De mees­te ki­lo’s ko­men we aan in on­ze ja­ren als twin­ti­ger. Om­dat het mak­ke­lij­ker is een paar ki­lootjes kwijt te ra­ken, is het ad­vies je ge­wicht goed in de ga­ten te hou­den door je­zelf vaak te we­gen. Dat je geen tijd hebt om je aan een strak trai­nings­sche­ma te hou­den, wil nog niet zeg­gen dat je geen tijd hebt om te be­we­gen. 20 tot 30 mi­nu­ten fiet­sen of wan­de­len per dag is al vol­doen­de.

Meer

plant­aar­dig

en

min­der

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.