Acht ge­zond­heids­ad­vie­zen voor twin­ti­gers

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

De mees­te twin­ti­gers ma­ken zich niet veel zor­gen om hun ge­zond­heid. Toch to­nen stu­dies aan dat de ge­zond­heids­keu­zes die je als twin­ti­ger maakt, veel in­vloed heb­ben op la­te­re leef­tijd. Zo blijkt uit on­der­zoek dat men­sen die zich als twin­ti­ger aan vijf ‘ge­zon­de re­gels’ hou­den - een nor­ma­le BMI, ma­tig al­co­hol­ge­bruik, niet ro­ken, een ge­zond voe­dings­pa­troon en vol­doen­de be­we­ging - tot ver in hun mid­del­ba­re leef­tijd ge­zond blij­ven.

Acht ex­perts ge­ven ie­der één sim­pel ge­zond­heids­ad­vies dat twin­ti­gers helpt om ge­zon­der te le­ven Twin­ti­gers ma­ken vaak lan­ge da­gen op hun werk, waar­door ge­zond eten en vol­doen­de be­we­gen ge­mak­ke­lijk in de knel ko­men. Daar­naast heb­ben ze ook te ma­ken met werk­druk, hun lief­des­le­ven, geld­pro­ble­men en stress. Wan­neer heb­ben ze dan tijd om na te den­ken over hun ge­zond­heid? De Well­ru­briek van de NYT vroeg acht ex­perts om één sim­pel ge­zond­heids­ad­vies dat twin­ti­gers helpt om ge­zon­der te le­ven. Dat le­ver­de de vol­gen­de ad­vie­zen op: Zelf ko­ken be­spaart je niet al­leen geld, het helpt je ook nog eens ge­zon­der te eten. Let er­op dat je vol­doen­de groen­te en fruit bin­nen krijgt en va­ri­eer in je maal­tij­den. Je zult mer­ken dat je min­der vet, sui­ker, zout en ca­lo­rie­ën kunt be­rei­den door te ex­pe­ri­men­te­ren met krui­den, spe­ce­rij­en en nieu­we kook­tech­nie­ken. Jouw doel: ont­wik­kel een ge­zond en duur­zaam voe­dings­pa­troon dat bij je past én waar­mee je ook op je ge­wicht let. Sui­ker haal je ge­mak­ke­lijk uit je voe­dings­pa­troon door geen fris­drank te drin­ken, ont­bijt­gra­nen met toe­ge­voeg­de sui­kers te ver­mij­den en door zelf geen sui­ker toe te voe­gen aan maal­tij­den. Voor­al toe­ge­voeg­de sui­kers zijn ‘le­ge ca­lo­ri­een’, die geen voe­ding­stof­fen be­vat­ten die je no­dig hebt. Een te ho­ge sui­ker­in­na­me kan lei­den tot obe­si­tas en dia­be­tes, ri­si­co­fac­to­ren voor har­ten vaat­ziek­ten. junk­food’ is het ad­vies van Ma­ri­on Nest­le, hoog­le­raar voe­ding aan New York Uni­ver­si­ty. De truc is om maxi­maal te ge­nie­ten van je maal­tijd, maar niet te veel of te vaak te eten. Li­sa Young, hoog­le­raar voe­dings­leer aan de New York Uni­ver­si­ty, ad­vi­seert be­wust om te gaan met por­ties van ver­schil­len­de groot­te. Neem bij­voor­beeld gro­te por­ties van groen­te en fruit en klei­ne por­ties van on­ge­zond voed­sel zo­als snoep en be­werk­te voe­dings­mid­de­len. Ge­bruik je hand als ‘richt­lijn’: een ge­zon­de por­tie kip of vis (ei­wit­ten) is even groot als je hand­palm en een por­tie rijst of quinoa (zet­meel) komt over­een met de groot­te van je vuist. Be­perk sau­zen met een hoog vet­ge­hal­te tot een eet­le­pel ter groot­te van je duim.

Na een week­end fees­ten met hap­jes en drank­jes moet je ex­tra be­we­gen om die ca­lo­rie­ën weer kwijt te ra­ken. Uit on­der­zoek blijkt na­me­lijk dat jon­ge­ren in het week­end 115 ca­lo­rie­ën ex­tra bin­nen­krij­gen, voor­na­me­lijk uit vet en al­co­hol.

2. Leer ko­ken

Twin­ti­gers die niet ge­luk­kig zijn met hun baan, heb­ben vol­gens Hui Zhang, pro­fes­sor so­ci­o­lo­gie en volks­ge­zond­heid aan de Ohio Sta­te Uni­ver­si­ty, meer kans op de­pres­sies, stress en slaap­pro­ble­men en sco­ren laag op het ge­bied van gees­te­lij­ke ge­zond­heid. Zhang ad­vi­seert twin­ti­gers daar­om om een baan te vin­den waar ze hun ei in kwijt kun­nen. Dat geeft je le­ven meer be­te­ke­nis, houdt je ge­mo­ti­veerd en ver­hoogt je ver­wach­tin­gen voor de toe­komst. Op lan­ge ter­mijn zorgt dit voor een be­ter wel­zijn.

(MSN.COM /fo­to: Food­log)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.