Val je van hard­lo­pen (car­di­o­fit­ness) echt af?

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

Ben jij zo ie­mand die zich op de loop­band of in het park com­pleet in het zweet werkt om over­tol­li­ge ki­lo’s te lijf te gaan, dan is het mis­schien goed om – let­ter­lijk en fi­guur­lijk – eens stil te staan bij het ver­schil tus­sen vet ver­bran­den en ge­wicht ver­lie­zen. Je kunt na­me­lijk ge­wicht (pon­den of ki­lo’s) ver­lie­zen ter­wijl je vet­mas­sa ge­lijk blijft. In dit ge­val put je li­chaam ener­gie uit je spier­mas­sa. Kort­om, je bent je ‘spier­mas­sa’ aan het ver­bran­den en dat is iets wat je niet wilt.

Daar­om is be­lang­rijk om te we­ten wat je pre­cies doet als je gaat hard­lo­pen of op de loop­band stapt. In­ten­sie­ve ae­ro­bi­sche (aë­ro­be) ac­ti­vi­tei­ten (loop­band, fiet­sen, roei­en, step­pen) ver­be­te­ren je bloed­cir­cu­la­tie en de zuur­stof­toe­voer in je li­chaam en heb­ben een gun­sti­ge in­vloed op je al­ge­he­le con­di­tie, maar te­veel ae­ro­bi­sche ac­ti­vi­tei­ten kun­nen, ook als je goed eet, je spier­mas­sa aan­tas­ten ter­wijl je vet­mas­sa in tact blijft. Het is na­me­lijk veel ge­mak­ke­lij­ker voor je li­chaam om ener­gie uit je spier­mas­sa te put­ten dan om vet te ver­bran­den.

Wil je af­val­len in de zin van over­tol­lig vet ver­bran­den, dan is het dus be­lang­rijk dat je ge­richt traint. De bes­te ma­nier is een uit­ge­ba­lan­ceer­de com­bi­na­tie van ge­wicht trai­nen en car­di­o­trai­nen. Door mid­del van ge­wicht trai­nen ver­groot je je spier­mas­sa en een gro­te­re spier­mas­sa ver­brandt meer vet! Com­bi­neer het met een juis­te hoe­veel­heid car­dio- fit­ness om je con­di­tie op peil te hou­den en je stof­wis­se­ling nog een ex­tra zet­je te ge­ven. (Tren­dysty­le.com/fo­to: www.

li­ve­well360.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.