Een pak­je si­ga­ret­ten per dag ver­oor­zaakt jaar­lijks 150 mu­ta­ties in ie­de­re long­cel

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

Bier, wijn of ster­ke drank; al­co­hol heeft in el­ke vorm een uit­dro­gend ef­fect door de hoe­veel­heid uri­ne te ver­meer­de­ren. Dit be­te­kent dat je nog va­ker naar het toi­let moet wan­neer je al­co­ho­li­sche ver­sna­pe­rin­gen nut­tigt. Al­co­hol ver­stoort bo­ven­dien het sig­naal naar de her­se­nen wan­neer de blaas ge­leegd moet wor­den. Bij aan­dran­gin­con­ti­nen­tie is het dus aan te ra­den om de al­co­hol­con­sump­tie flink te min­de­ren. Ca­fe­ï­ne kan de blaas­wand ir­ri­te­ren en aan­zet­ten tot over­ac­ti­vi­teit. Ca­fe­ï­ne kan ook wer­ken als di­u­re­ti­cum of­wel een uit­drij­ver van vocht, maar dit ef­fect is pas merk­baar bij het con­su­me­ren van gro­te hoe­veel­he­den ca­fei­ne in een kor­te tijd. Hoe­wel voor­al be­paal­de dran­ken be­kend staan om de ca­fe­ï­ne (kof­fie, som­mi­ge thee­soor­ten, ener­gie­drank­jes en co­la) zit er ook in cho­co­la­de ca­fei­ne. In pu­re cho­co­la­de meer dan in melk­cho­co­la­de.

Cit­rus­fruit zo­als ana­nas, si­naas­ap­pels, gra­pe­fruits, cle­men­ti­nes, ci­troe­nen en To­ma­ten be­vat­ten zu­ren die de in­con­ti­nen­tie­symp­to­men kun­nen ver­er­ge­ren. Ook ver­ho­gen pro­duc­ten waar to­ma­ten in ver­werkt zijn, zo­als spa­ghet­ti­saus, chi­li, to­ma­ten­sap en ket­chup, de kans op ‘lek­ka­ge’.

De­ze ge­zon­de vrucht­jes dra­gen bij aan het voor­ko­men van blaas­ont­ste­king en een in­fec­tie van de uri­ne­we­gen. Ze be­vat­ten ech­ter ook zu­ren, wat be­te­kent dat ze pro­ble­men kun­nen ver­oor­za­ken voor men­sen met aan­dran­gin­con­ti­nen­tie. Kool­zuur­hou­den­de dran­ken kun­nen ge­voe­li­ge bla­zen ir­ri­te­ren. Dus nut­tig fris­drank, so­da­wa­ter of an­de­re brui­sen­de dran­ken met ma­te of he­le­maal niet als je kampt met aan­dran­gin­con­ti­nen­tie. Cham­pag­ne of mous­se­ren­de wij­nen zijn he­le­maal fu­nest voor een over­ac­tie­ve blaas. Het kool­zuur en de al­co­hol sa­men kun­nen er­voor zor­gen dat je de hal­ve avond op het toi­let door­brengt.

He­te sal­sa, wa­sa­bi of ta­bas­co kun­nen je mond in brand zet­ten en je ogen la­ten tra­nen. Het is dus niet raar dat je blaas hier ook het ef­fect van voelt. He­le­maal als je een ge­voe­li­ge blaas hebt. Dit

Sui­ker, ho­ning of kunst­ma­ti­ge zoet­ma­kers kun­nen de blaas ir­ri­te­ren. Pro­beer uit of een ver­min­der­de con­sump­tie van zoet­stof­fen zorgt voor ver­be­te­ring.

Veel spe­ce­rij­en be­vat­ten zu­ren of an­de­re stof­fen die de blaas kun­nen ir­ri­te­ren. Con­su­meer ze dus met ma­te. Mos­terd, so­ja­saus, azijn, ket­chup en may­o­nai­se kun­nen de symp­to­men van aan­dran­gin­con­ti­nen­tie ver­er­ge­ren. Pro­beer daar­om de maal­tijd smaak­vol te ma­ken met mil­de­re spe­ce­rij­en of knof­look.

Be­werk­te voe­ding, ge­rook­te voe­ding, ge­pe­keld en in­ge­blikt vlees of vis, ui­en, schim­mel­kaas en zu­re room; het is al­le­maal voe­ding waar­van pa­ti­ën­ten met aan­dran­gin­con­ti­nen­tie zeg­gen dat het de symp­to­men ver­er­gerd. Het is een kwes­tie van uit­pro­be­ren wel­ke voe­ding en drank jouw blaas ir­ri­teert. Dit kan na­me­lijk per per­soon ver­schil­len. Des­al­niet­te­min is het on­ver­stan­dig om de dag te be­gin­nen met een gra­pe­fruit en kof­fie met sui­ker, een cho­co­la­de­reep als tus­sen­door­tje nut­ti­gen en de avond af­slui­ten met een pit­ti­ge Thai­se maal­tijd met een glas mous­se­ren­de wijn. Dat is vra­gen om plas­pro­ble­men. (MSN.COM/fo­to:

Dok­ter­Dok­ter) Wie een jaar lang een pak­je si­ga­ret­ten per dag rookt, krijgt te ma­ken met veel ge­ne­ti­sche mu­ta­ties. We­ten­schap­pers be­re­ken­den dat een ver­stok­te ro­ker ge­mid­deld 150 ex­tra mu­ta­ties in ie­de­re long­cel krijgt. In het we­ten­schap­pe­lij­ke vak­blad Sci­en­ce mel­den de on­der­zoe­kers dat er een di­rect ver­band is tus­sen het aan­tal ge­rook­te si­ga­ret­ten tij­dens een le­ven en het aan­tal mu­ta­ties in het DNA van een tu­mor. Zo­als ver­wacht zijn de mu­ta­ties het grootst bij long­kan­ker, maar ook in an­de­re de­len van het li­chaam wer­den tu­mo­ren aan­ge­trof­fen met meer ta­bak­ge­re­la­teer­de mu­ta­ties. Dit ver­klaart waar­om ro­kers va­ker ver­schil­len­de ty­pen kan­kers krij­gen. De We­reld­ge­zond­heids­or­ga­ni­sa­tie ver­wacht dat er de­ze eeuw meer dan één mil­jard men­sen ster­ven aan de ge­vol­gen van ro­ken. In de 20e eeuw kost­te de si­ga­ret nog 100 mil­joen men­sen het le­ven. Jaar­lijks over­lij­den min­stens zes mil­joen men­sen hier­aan. Er is on­der­tus­sen een ver­band tus­sen ro­ken en ze­ven­tien ty­pen kan­kers ge­von­den. De on­der­zoeks­re­sul­ta­ten van de af­ge­lo­pen ja­ren lie­gen er niet om. Ie­mand die di­rect na het op­staan een si­ga­ret op­steekt, heeft een gro­te­re kans op kan­ker. Niet al­leen eer­ste­hands en twee­de­hands, maar ook der­de­hands rook be­scha­digt DNA en ver­oor­zaakt mo­ge­lijk kan­ker. En­ke­le trek­jes aan een si­ga­ret ver­oor­za­ken bin­nen en­ke­le mi­nu­ten ge­ne­ti­sche scha­de die kan lei­den tot kan­ker. De Ame­ri­kaan­se on­der­zoe­kers heb­ben 5.000 tu­mo­ren be­stu­deerd. Zij ver­ge­le­ken de tu­mo­ren van ro­kers met die van niet-ro­kers. In het DNA van de tu­mo­ren van ro­kers trof­fen zij meer be­scha­di­gin­gen aan. Zij tel­den de be­scha­di­gin­gen en kwa­men tot de con­clu­sie dat het ro­ken van een pak­je si­ga­ret­ten per dag voor 150 mu­ta­ties per long­cel per jaar zorgt. Een zo’n mu­ta­tie kan al het start­punt zijn van een reeks ge­ne­ti­sche scha­de, waar­door ui­t­ein­de­lijk kan­ker ont­staat. Ove­ri­gens is 150 mu­ta­ties per jaar per long­cel een ge­mid­del­de. De au­teurs za­gen af­wij­ken­de cij­fers tus­sen ver­schil­len­de ro­kers.

En hoe zit het dan met an­de­re cel­len? De on­der­zoe­kers be­re­ken­den dat ro­kers die een pak­je si­ga­ret­ten per dag ro­ken jaar­lijks 97 ex­tra mu­ta­ties in el­ke cel in het strot­ten­hoofd, 39 ex­tra mu­ta­ties in ie­de­re cel in de keel­hol­te, 23 ex­tra mu­ta­ties in ie­de­re cel in de mond, 18 ex­tra mu­ta­ties in el­ke cel in de blaas en 6 ex­tra mu­ta­ties in el­ke le­ver­cel krij­gen.

Rook jij nu? Het eni­ge wat je kunt doen is zo snel mo­ge­lijk stop­pen. Een ro­ker die voor zijn veer­tig­ste stopt, leeft net zo lang als een niet-ro­ker. Scien­ti­as.nl ver­za­mel­de eer­der de vijf bes­te ma­nie­ren om te stop­pen met ro­ken. We­ten­schap­pe­lijk on­der­bouwd! (Scien­ti­as.nl/fo­to: scien­ti­as.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.