Sui­ker is het nieu­we ro­ken

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

De be­ken­de car­di­o­loog Aseem Mal­ho­tra luidt op Meds­ca­pe de nood­klok over de con­sump­tie van sui­ker. Hij noemt sui­ker het nieu­we ro­ken en vindt dat we het ook op die ma­nier moe­ten be­han­de­len.

Aseem Mal­ho­tra voert al ja­ren strijd te­gen het over­ma­ti­ge ge­bruik van toe­ge­voeg­de sui­kers. Hij ziet sui­ker als de be­lang­rijk­ste oor­zaak van de obe­si­ta­s­epi­de­mie. Hij noemt sui­ker een even groot ge­vaar als si­ga­ret­ten en vindt dat we in de hui­di­ge obe­si­ta­s­epi­de­mie met bij­ko­men­de ziek­tes moe­ten le­ren van de ta­baks­in­du­strie. “De af­na­me in het ge­bruik van ta­bak de laat­ste tien­tal­len ja­ren is waar­schijn­lijk de be­lang­rijk­ste re­den voor de af­na­me in vroeg­tij­di­ge over­lij­dens en hart­aan­doe­nin­gen,” licht hij in een vi­deo op Sky News toe. “Een slecht eet­pa­troon ver­oor­zaakt nu meer ziek­tes en vroeg­tij­di­ge over­lij­dens dan aan in­ac­ti­vi­teit, ro­ken en al­co­hol­ge­bruik bij el­kaar. We kun­nen de­zelf­de prin­ci­pes ge­brui­ken bij over­ma­tig ge­bruik van sui­ker als bij ta­bak, maar daar is over­heids­in­grij­pen voor no­dig.” Sui­ker is over­al

In zijn in­zen­ding in Meds­ca­pe schrijft hij: “De fruc­to­se com­po­nent in sui­ker vol­doet aan vier cri­te­ria die recht­vaar­di­gen dat het sui­ker­ge­bruik aan ban­den wordt ge­legd: de toxi­ci­teit, on­ver­mijd­baar­heid, de mo­ge­lijk­heid tot mis­bruik en de ne­ga­tie­ve in­vloed op de sa­men­le­ving.” Mal­hol­tra stelt dat sui­ker in de hui­di­ge voed­selom­ge­ving bij­na on­ver­mijd­baar is, om­dat het ook in pro­duc­ten zit waar je het niet in zou ver­wach­ten. “In de VS komt de helft van de sui­ker­con­sump­tie uit pro­duc­ten als ket­chup, sa­la­de dres­sings en brood. Een der­de komt van­uit fris­drank en een zes­de komt van pro­duc­ten die men­sen zelf als on­ge­zon­de snacks be­noe­men, zo­als cho­co­la, koek­jes en ijs.” Het ont­bre­ken van richt­lij­nen en dui­de­lij­ke eti­ket­ten noemt hij hier­in een groot pro­bleem. “De in­du­strie wijst wel op ei­gen ver­ant­woor­de­lijk­heid van de con­su­ment, maar de waar­heid is dat het pu­bliek ken­nis te kort komt door de ver­war­ren­de voe­dings­e­ti­ket­ten en een ge­brek aan keus heeft om­dat sui­ker in bij­na 80% van de be­werk­te voe­dings­mid­de­len zit.”

De over­een­kom­sten tus­sen de ta­baks­in­du­strie en de sui­ker­in­du­strie noemt Mal­hol­tra ‘sto­rend’. “Het duur­de 50 jaar voor­dat de eer­ste as­so­ci­a­ties tus­sen ro­ken en long­kan­ker wer­den ge­pu­bli­ceerd en voor­dat er ef­fec­tie­ve maat­re­ge­len te­gen wer­den ge­no­men. Dit toont aan toe groot Big To­bac­co was om hun pro­duc­ten te be­scher­men. Het­zelf­de zien we nu bij de sui­ker­in­du­strie; on­der­zoe­kers wor­den om­ge­kocht en on­der­zoeks­re­sul­ta­ten ge­ba­ga­tel­li­seerd.” Mal­ho­tra is voor­stan­der van het in­voe­ren van de sui­ker­taks, maar dat al­leen is niet ge­noeg. Het moet vol­gens hem dui­de­lij­ker zijn dat sui­ker niet past in een ge­zond eet­pa­troon, re­cla­mes voor fris­drank moe­ten ver­bo­den wor­den en er moet geen as­so­ci­a­tie meer ge­maakt wor­den tus­sen fris­drank en sport­eve­ne­men­ten. Wat Mal­hol­tra be­treft ko­men er net als bij si­ga­ret­ten af­beel­din­gen van tand­be­derf op snoep­ver­pak­kin­gen. “De we­ten­schap is dui­de­lijk, de zaak te­gen sui­ker is over­wel­di­gend. De over­heid moet drin­gend in ac­tie ko­men. On­ze sui­ker­con­sump­tie is het nieu­we ro­ken, dus la­ten we het op die ma­nier be­han­de­len.”

(MSN.COM/fo­to:Food­log)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.