‘Ha­rig­ste au­to ter we­reld’ staat te koop

Times of Suriname - - PANORAMA -

Dag en nacht met je kap­sels be­zig zijn of sim­pel­weg niet van an­der­mans haar af kun­nen blij­ven: som­mi­ge men­sen zijn ge­ob­se­deerd door haar. Voor hen heb­ben we goed nieuws. Een vei­ling­site heeft een au­to te koop staan die vol­le­dig is be­dekt met men­sen­haar. De Ita­li­aan­se sty­lis­te Ma­ria Lu­cia Mug­no werk­te twin­tig da­gen non-stop en gaf 85.0000 eu­ro uit om een Fi­at 500 uit 1975 om te to­ve­ren tot de ha­rig­ste au­to ter we­reld. Met re­sul­taat: de au­to is twee keer op­ge­no­men in het Guin­ness Book of World Re­cords. In 2010 en op­nieuw in 2014 dank­zij de toe­voe­ging van een ha­ri­ge hoed op de au­to. Het haar is af­kom­stig van men­sen uit In­dia en vol­gens Ca­ta­wiki, de vei­ling­site die de au­to ver­koopt, zijn al­le lok­ken net­jes ont­smet, ge­was­sen, ge­bleekt en ge­verfd vol­gens een in­du­stri­eel pro­ces. Ver­vol­gens is het licht- en don­ker ge­kleur­de haar in­ge­vloch­ten en vast­ge­maakt aan de bin­nen- én bui­ten­kant van de Fi­at. Geen en­kel op­per­vlak van het au­totje is haar-vrij ge­ble­ven: zelfs het stuur is be­dekt on­der een flin­ke dos haar. Het is de be­doe­ling dat de bij­zon­de­re Fi­at ze­ker een ton gaat op­le­ve­ren. De ko­per moet dus be­schik­ken over een dik­ke por­te­mon­nee. De au­to ver­keert in per­fec­te staat, wel wordt af­ge­ra­den er op re­gen­ach­ti­ge da­gen de weg mee op te gaan. De au­to wordt aan­staan­de maan­dag­avond om 22.00 uur ge­veild. De ko­per moet het ha­ri­ge voer­tuig op­ha­len in Ita­lië. (Bron:Me­tro­ti­me.be/

Fo­to:me­tro­ti­me.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.