KELLY KAN flUITEN NAAR HOTELBAAN VAN­WE­GE TATTOOS

Times of Suriname - - PANORAMA -

De 33-ja­ri­ge Kelly And­rews uit het Brit­se Don­cas­ter krijgt on­danks suc­ces­vol­le sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek­ken geen baan in een ho­tel, om­dat ze tattoos heeft. De al­leen­staan­de moe­der was naar ei­gen zeg­gen zo goed als aan­ge­no­men toen het ho­tel met nieu­we re­gels op de prop­pen kwam. Met haar tattoos mag Kelly al­leen ach­ter de scher­men wer­ken. “Ik moest hui­len, dit zou ver­bo­den moe­ten zijn.” Kelly had ge­sol­li­ci­teerd voor de func­tie van bar­su­per­vi­sor bij het Earl of Don­cas­ter ho­tel, zegt ze te­gen Don­cas­ter Free Press. Bij haar eer­ste ge­sprek kreeg ze te ho­ren dat ze ‘met kop en schou­ders’ bo­ven de an­de­re kan­di­da­ten uit­stak. “Ze zei­den dat ik de baan kreeg en een paar da­gen la­ter had ik een af­spraak met de ma­na­ger”, zegt Kelly. “Hij ver­tel­de wat mijn werk­tij­den en sa­la­ris zou­den wor­den en be­loof­de een roos­ter.” Kelly zou aan­staan­de maan­dag be­gin­nen. De moe­der van drie kin­de­ren was dol­blij om weer aan het werk te gaan na een pau­ze van­we­ge de ge­boor­te van haar doch­ter twee jaar ge­le­den. Met de nieu­we baan in zicht sloeg ze twee an­de­re aan­bie­din­gen af. “Ik ver­tel­de al mijn vrien­den en fa­mi­lie dat ik de job had”, zegt Kelly. De avond van het twee­de ge­sprek ont­ving ze een mail van het ho­tel. Ze kreeg de baan toch niet. “Ik moest hui­len”, zegt And­rews. “Ze zei­den dat ze met de ei­ge­naar van het ho­tel had­den ge­spro­ken en dat er een pro­bleem was met mijn tattoos.” Vol­gens de ma­na­ger had de ei­ge­naar pre­cies op die dag nieu­we re­gels ge­pre­sen­teerd. Daar­in staat dat men­sen die met ho­tel­gas­ten wer­ken geen tattoos mo­gen heb­ben op plek­ken die klan­ten kun­nen zien.

(Bron:Ad.nl/Fo­to:

De Lim­bur­ger)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.