Ry­a­nair be­haalt meer winst

Times of Suriname - - ECONOMIE -

DUBLIN - Ry­a­nair heeft in het eer­ste half­jaar van het lo­pen­de ge­bro­ken boek­jaar meer winst be­haald op een licht ge­ste­gen om­zet, en hand­haaf­de de eer­der ver­laag­de ver­wach­tin­gen van­we­ge Brexit. Dit maak­te de Ier­se prijs­vech­ter gis­ter­och­tend be­kend.

De net­to­winst van Ry­a­nair steeg 7 pro­cent naar 1.168 mil­joen eu­ro. Ope­ra­ti­o­neel ver­be­ter­den de re­sul­ta­ten ook met 7 pro­cent naar 1.349 mil­joen eu­ro.

Het aan­tal ver­voer­de pas­sa­giers steeg ge­du­ren­de de pe­ri­o­de met 12 pro­cent naar krap 65 mil­joen, ter­wijl de ge­mid­del­de tic­ket­prijs met 10 pro­cent daal­de tot 50 eu­ro. De kos­ten daal­den ech­ter ook met 10 pro­cent, be­na­druk­te de maat­schap­pij. Ex­clu­sief brand­stof la­gen de kos­ten 5 pro­cent la­ger.

De om­zet van Ry­a­nair steeg in de eer­ste jaar­helft licht met 2 pro­cent van 4.040 mil­joen naar 4.132 mil­joen eu­ro. Ry­a­nair gaat ver­der met het in­ko­pen van ei­gen aan­de­len. On­der het nieu­we pro­gram­ma wor­den van­af no­vem­ber tot en met fe­bru­a­ri 2017 voor maxi­maal 550 mil­joen eu­ro ei­gen aan­de­len ge­kocht. In ju­ni beein­dig­de de maat­schap­pij een in­koop­pro­gram­ma ter waar­de van 886 mil­joen eu­ro.

Ry­a­nair blijft voor­zich­tig over 2017, van­we­ge druk op de tic­ket­prij­zen en de on­ze­ker­heid die een Brexit met zich mee­brengt. De maat­schap­pij ver­laag­de daar­om me­dio vo­ri­ge maand al de ver­wach­tin­gen voor de net­to­winst voor het vol­le­di­ge boek­jaar. In­mid­dels wordt uit­ge­gaan van een re­sul­taat tus­sen 1.300 mil­joen en 1.350 mil­joen eu­ro in het boek­jaar dat vol­gend jaar maart ein­digt. Aan­van­ke­lijk ging Ry­a­nair nog uit van 1.375 mil­joen tot 1.425 mil­joen eu­ro. (Beurs­dui­vel/fo­to: news.mar­kets)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.