Zit­ten­de pre­si­dent Or­te­ga ste­vent af op winst in Ni­ca­ra­gua

Times of Suriname - - BUITENLAND -

NI­CA­RA­GUA - De Ni­ca­ra­gu­aan­se pre­si­dent Da­niel Or­te­ga is her­ko­zen voor een der­de op­een­vol­gen­de ter­mijn van vijf jaar. Hij kreeg bij de zon­dag ge­hou­den ver­kie­zin­gen ruim 71 pro­cent van de stem­men, zei de voor­zit­ter van de Op­per­ste Kies­raad.

Or­te­ga gold als fa­vo­riet om de ver­kie­zin­gen te win­nen. Het zal dan zijn der­de op­een­vol­gen­de ter­mijn als pre­si­dent wor­den. De oud-re­bel­len­lei­der ver­vult sinds 2007 die func­tie. Hij be­kleed­de het ambt ook al tus­sen 1985 en 1990. Ei­gen­lijk mocht Or­te­ga niet mee­doen aan de nieu­we pre­si­dents­ver­kie­zin­gen, om­dat de grond­wet van het Cen­traal-Ame­ri­kaan­se land voor­zag in maxi­maal twee ter­mij­nen per pre­si­dent. Met steun van het hoog­ge­rechts­hof wist Or­te­ga de re­gel­ge­ving bij de ver­kie­zin­gen in 2011 te om­zei­len. Sinds 2014 staat de grond­wet een on­be­perkt aan­tal ambts­ter­mij­nen toe.

Aan de strijd om het pre­si­dent­schap na­men nog vijf an­de­re kan­di­da­ten deel, maar zij had­den vrij­wel geen steun van de op­po­si­tie. In ju­li sloot de Op­per­ste Kies­raad bij­na al­le par­le­ments­le­den van de op­po­si­tie uit. Zij wei­ger­den Pe­dro Rey­es, die door het Hoog­ge­rechts­hof als hun lei­der was aan­ge­we­zen, als hun voor­man te er­ken­nen.

Or­te­ga wees in au­gus­tus zijn vrouw aan als vi­ce­pre­si­dents­kan­di­daat. Rosa­rio Mu­ril­lo was voor­heen de woord­voer­der van de re­ge­ring. Waar haar man nau­we­lijks in de me­dia ver­schijnt, is Mu­ril­lo haast da­ge­lijks op te­le­vi­sie te zien. De Ni­ca­ra­gu­aan­se lei­der om­schreef zijn sa­men­wer­king met Mu­ril­lo, die door Or­te­ga’s par­tij of­fi­ci­eel is er­kend als run­ning ma­te, eer­der als een sym­bool van ge­lijk­heid tus­sen man en vrouw. Vol­gens te­gen­stan­ders is hij er op uit met zijn vrouw een dy­nas­tie te ves­ti­gen. (de Volks­krant)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.