Op­mer­ke­lij­ke vondst in tas Au­stra­li­sche ar­res­tan­te

Times of Suriname - - PANORAMA -

De po­li­tie in Au­stra­lië deed een op­mer­ke­lij­ke vondst in de tas van een 50-ja­ri­ge vrouw uit Bris­ba­ne, Qu­eens­land: een ba­by-ko­a­la. Het beest­je kreeg de naam Alfred en is over­ge­bracht naar een op­vang. De Au­stra­li­sche werd on­langs aan­ge­hou­den bij een po­li­tie­con­tro­le, om­dat ze nog wat za­ken open had staan. Toen agen­ten haar tas aan­pak­ten, kre­gen zij de waar­schu­wing dat de in­houd kwets­baar was. Toen een agen­te de rits open­de, dook een ko­a­la van een half­jaar oud op. De vrouw stel­de het wee­s­je te heb­ben ge­von­den en on­der haar hoe­de ge­no­men. Die­ren­wel­zijns­or­ga­ni­sa­tie RSPCA (Roy­al So­ci­e­ty for the Pre­ven­ti­on of Cru­el­ty to Ani­mals) ad­vi­seert om nooit zelf voor ko­a­la’s te zor­gen. Een woord­voer­der van de or­ga­ni­sa­tie legt uit waar­om. “Vaak heb­ben die­ren aan­doe­nin­gen of ziek­tes die niet aan de bui­ten­kant zicht­baar zijn, maar wel di­rect be­han­deld moe­ten wor­den.” De­ze ko­a­la man­keer­de niets. Een me­de­wer­ker van RSPCA con­clu­deer­de al­leen een beet­je uit­dro­ging, maar dat was met het ge­ven van de fles zo ver­hol­pen. Het beest­je dat Alfred werd ge­doopt, is mo­men­teel on­der­ge­bracht bij de RSPCA. Ko­a­la’s zijn sinds vier jaar be­scherm­de dier­soor­ten in Au­stra­lië. Dat heeft te ma­ken met de te­rug­lo­pen­de ko­a­lap­opu­la­tie. De­ze is af­ge­no­men van 10 mil­joen in 1788 naar min­der dan 100.000 in 2015.

(Bron:Ad.nl/Fo­to:ad.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.