Mats breekt we­reld­re­cord Ru­bik’s Ku­bus

Times of Suriname - - PANORAMA -

Mats Valk uit Am­stel­veen mag zich sinds het we­reld­kam­pi­oen Ru­bik’s Ku­bus noe­men. Bij het Ja­wa Ti­mur Open 2016 in In­do­ne­sië had de 20-ja­ri­ge 4,74 se­con­den no­dig om de Ku­bus op te los­sen. De stu­dent bu­si­ness ana­ly­tics aan de Vrije Uni­ver­si­teit ver­brak drie jaar ge­le­den ook al het we­reld­re­cord. Toen was 5,55 se­con­den ge­draai en ge­schuif met de 3x3x3-ku­bus - zijn spe­ci­a­li­teit - vol­doen­de om zich de bes­te van de we­reld te noe­men. Die ti­tel raak­te hij la­ter weer kwijt, toen zijn con­cur­rent in 4,90 se­con­den al­le zes vlak­ken in de­zelf­de kleur wist te krij­gen. Valk wist dat het mo­ge­lijk was om dat re­cord weer te ver­bre­ken: thuis zet­te hij al eens een tijd neer van 3,81 se­con­den. Vol­gens de Am­ster­dam­mer is het af­han­ke­lijk van de be­gin­stand van de ku­bus of die tijd ook tij­dens een of­fi­ci­eel toer­nooi haal­baar is. Af­ge­lo­pen zo­mer brak Valk op het EK in Praag al het Eu­ro­pees re­cord. Om dat re­cord te la­ten sneu­ve­len, was zijn tijd van 5,13 se­con­den ge­noeg. Toch bleef een speed­cu­ber uit Duits­land hem in de an­de­re ron­des voor en hij moest op het toer­nooi ge­noe­gen ne­men met een twee­de plek. Valk is in­mid­dels zo be­kend in Ru­bik’s Cu­be-land dat hij ook zijn ei­gen ku­bus­sen­lijn heeft: de Valk3. Tij­dens de wed­strijd in In­do­ne­sië speel­de hij op een spe­ci­a­le ver­sie die voor­zien is van mag­ne­ten, die vol­gens Valk zor­gen voor meer sta­bi­li­teit. (Bron:Ad.nl/ Fo­to:ad.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.