Bou­ter­se niet te­vre­den met kwa­li­teit di­plo­ma­ten

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Pre­si­dent De­si Bou­ter­se is niet te­vre­den over de kwa­li­teit van het Su­ri­naam­se di­plo­ma­ten­korps. Hij mist des­kun­dig­heid die in­ge­zet kan wor­den op de bui­ten­pos­ten. Zijns in­ziens is de af­ge­lo­pen ja­ren wei­nig ge­daan aan het op­lei­den van ter za­ke des­kun­di­gen. Van­daar dat er stap­pen zijn on­der­no­men om een di­plo­ma­tie­ke aca­de­mie op te zet­ten, zo­als an­de­re lan­den in de Ca­ri­com dat ook ge­daan heb­ben.

“De uit­voe­ring van dit be­leid heeft ech­ter aan ef­fi­ci­ën­tie en ef­fec­ti­vi­teit in­ge­boet van­we­ge ener­zijds het ont­bre­ken van vol­doen­de ge­rich­te di­plo­ma­tie­ke des­kun­dig­heid en an­der­zijds door de in­stroom van niet-diplomatiek ge­traind per­so­neel voor di­plo­ma­tie­ke func­ties en ta­ken”, zegt het staats­hoofd. Gu­y­a­na, Tri­nidad & To­ba­go, Ja­mai­ca en Bar­ba­dos zijn Su­ri­na­me voor in het op­zet­ten van een op­lei­dings­in­sti­tuut voor di­plo­ma­ten. De op te zet­ten di­plo­ma­tie­ke aca­de­mie zal niet al­leen toe­gan­ke­lijk zijn voor func­ti­o­na­ris­sen van het Mi­nis­te­rie van Bui­ten­land­se Za­ken, maar ook voor die van an­de­re de­par­te­men­ten. “Het ligt in de be­doe­ling om niet slechts op­lei­din­gen te ver­zor­gen ter voor­be­rei­ding van de di­plo­ma­tie­ke car­ri­è­res van func­ti­o­na­ris­sen, doch te­vens door stu­dies, ana­ly­ses, trai­nin­gen, le­zin­gen en­zo­voorts om een goed in­zicht te ver­krij­gen in con­tem­po­rai­ne in­ter­na­ti­o­na­le ont­wik­ke­lin­gen”, al­dus het staats­hoofd. In De Na­ti­o­na­le As­sem­blee heeft And­re Mi­sie­ka­ba (NDP) ook zijn be­zorgd­heid uit­ge­spro­ken over de ma­te van des­kun­dig­heid op de ver­schil­len­de di­plo­ma­tie­ke pos­ten. Hij leg­de de na­druk op de po­li­tie­ke in­vul­ling die zijns in­ziens een te groot aan­deel heeft wan­neer het komt op de per­so­neels­be­zet­ting op de ver­schil­len­de am­bas­sa­des. De pre­si­dent kon zich te­rug­vin­den in de ziens­wij­ze van Mi­sie­ka­ba. “In het ka­der van het voor­gaan­de zul­len di­ver­se mo­da­li­tei­ten voor de in­vul­ling van de bui­ten­pos­ten be­stu­deerd wor­den, zo­als het vast­stel­len van een re­de­lijk per­cen­ta­ge voor po­li­tie­ke res­pec­tie­ve­lijk pro­fes­si­o­ne­le be­noe­min­gen.” Naast de di­plo­ma­tie­ke aca­de­mie komt er ook een Wet op de Bui­ten­land­se Dienst. “Die be­oogt de hui­di­ge ei­sen, be­hoef­ten en pro­fes­si­o­na­li­se­ring van on­ze bui­ten­land­se dienst ef­fec­tief te re­gu­le­ren”, zegt de pre­si­dent. BC Het slacht­of­fer had kap­ver­won­din­gen op zijn hoofd en ver­won­din­gen op zijn lin­ker­bo­ven­arm en lin­ker­hand­palm waar­uit veel bloed sij­pel­de. Ook was zijn lin­ker­oog op­ge­zet. Het slacht­of­fer moest met de am­bu­lan­ce wor­den ver­voerd voor me­di­sche be­han­de­ling. De aan­ge­ver ver­klaar­de bij de po­li­tie dat hij eer­der in een woor­den­wis­se­ling was ge­raakt met ene Ge­or­ge welk uit­mond­de in een vecht­par­tij. Daar kwam toen ook de scho­lier die de aan­ge­ver vast­hield, waar­door Ge­or­ge hem ver­der kon slaan. Een voor­bij­gan­ger haal­de de vech­ten­de per­so­nen uit el­kaar. Naar aan­lei­ding hier­van sprak de aan­ge­ver met twee ne­ven af, om de scho­lier maan­dag­mid­dag toe te ta­ke­len. Ze zou­den hem na school op­wach­ten en slaan. De jon­ge­man en zijn ne­ven wa­ren ge­wa­pend met een eind hout. De scho­lier liep sa­men met zijn vrien­din van school naar huis toen hij de jon­ge­man­nen zag. Hij ren­de toen weg. De scho­lier stop­te op een ge­ge­ven mo­ment en haal­de de hou­wer waar­mee hij het slacht­of­fer kap­te, uit zijn school­tas. Na de daad koos hij het ha­zen­pad.

De aan­ge­ver heeft de po­li­tie aan­ge­we­zen wie Ge­or­ge is met wie hij eer­der ru­zie had ge­kre­gen. De po­li­tie heeft Ge­or­ge aan­ge­hou­den, maar de scho­lier is voort­vluch­tig. De vrien­din van de scho­lier ver­klaar­de bij de po­li­tie dat zij sa­men met haar vriend na school op straat liep toen en­ke­le jon­ge­man­nen hem wil­den aan­val­len. Haar vriend ren­de weg. Vol­gens haar heb­ben de aan­ge­ver en zijn fa­mi­lie haar na de kap­par­tij aan­ge­val­len, om­dat ze niet wist te ver­tel­len waar haar vriend was. Een me­nig­te heeft haar ook ge­klapt en ge­sla­gen. De jon­ge­da­me klaag­de van pijn en moest ook me­disch wor­den be­han­deld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.