Mi­ran­da zet vaart ach­ter ont­wa­te­rings­plan Paramaribo-Noord

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Di­s­tricts­com­mis­sa­ris (dc) Jer­ry Mi­ran­da wil dat het ka­naal dat moet zor­gen voor de ont­wa­te­ring van Paramaribo-Noord, snel­ler wordt af­ge­rond dan het tem­po waar­op nu ge­werkt wordt. Mi­ran­da heeft het ge­bied (Bridj Vil­la­ge en Maya Vil­la­ge) gis­te­ren be­zocht en zal er­voor zor­gen dat er meer ma­chi­nes in­ge­zet wor­den, zo­dat het tem­po op­ge­voerd wordt. “De na­tuur laat zich niet dwin­gen. We pro­be­ren op lijn te zijn, dat wan­neer de re­gen­tijd aan­vangt, het mi­ni­maal on­der­loopt.”

Voor de dc is be­lang­rijk dat al­le voor­zie­nin­gen spoe­dig ge­trof­fen wor­den, zo­dat ten­min­ste ne­gen­tig pro­cent van het wa­ter af­ge­voerd kan wor­den en ge­bie­den zo min mo­ge­lijk kam­pen met wa­ter­over­last. Het gra­ven van een ont­wa­te­ring­ka­naal rich­ting de Su­ri­na­me­ri­vier is de eer­ste stap. Gaan­de­weg zul­len we leren wat er ver­der moet ge­beu­ren, zegt Mi­ran­da. “Als de­ze re­gen­tijd nog wat wa­ter blijft zit­ten, bij de ko­men­de zal dat ze­ker niet meer het ge­val zijn.” De bur­ger­va­der geeft aan dat de samenwerking met de ver­ka­ve­laars vlot ver­loopt. Ont­wa­te­ring van de pro­jec­ten is een aan­ge­le­gen­heid van de ver­ka­ve­laars. “Ech­ter, de over­heid kan niet pas­sief aan een kant blij­ven staan”, stelt de dc. De over­heid stelt zich in de­ze ac­tief op als part­ner en de ca­pa­ci­teit die ter be­schik­king is, wordt in­ge­steld. Mi­ran­da wijst er­op dat het op­los­sen van het ja­ren­lan­ge ont­wa­te­rings­pro­bleem waar­mee ge­bie­den in het noor­den van Paramaribo kam­pen, in het voor­deel van ee­nie­der zal val­len. “De me­de­wer­king van het Mi­nis­te­rie van Land­bouw, Vee­teelt en Vis­se­rij om Sur­zwam het pro­ject uit te la­ten voe­ren, werkt kos­ten­be­spa­rend”, zegt de dc. MP

Zie foto op pa­gi­na 2.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.