San­tok­hi: “Zo­wel Ga­ja­dien als Bou­ter­se is te fel ge­weest”

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Chan­dri­ka­persad San­tok­hi, voor­zit­ter van de Voor­uit­stre­ven­de Her­vor­mings Par­tij (VHP) heeft het in­ci­dent tus­sen pre­si­dent De­si Bou­ter­se en zijn waar­ne­mend frac­tie­lei­der Asis­ku­mar Ga­ja­dien met ar­gus­ogen ge­volgd. San­tok­hi is niet te spre­ken over de wij­ze waar­op het staats­hoofd is uit­ge­va­ren te­gen Ga­ja­dien. Aan de an­de­re kant had de VHP-voor­zit­ter graag ge­zien dat Ga­ja­dien wat mil­der was in zijn pre­sen­ta­tie tij­dens de al­ge­me­ne po­li­tie­ke be­schou­win­gen. “De be­woor­din­gen van bei­de in het par­le­ment kon ze­ker veel di­plo­ma­ti­scher”, zegt hij aan

Des­on­danks schaart San­tok­hi en met hem de ove­ri­ge le­den van de VHP zich ach­ter de waar­ne­mend frac­tie­lei­der. De be­lang­rijk­ste re­den daar­voor is vol­gens het hoofd­be­stuur de ver­re­gaan­de uit­spra­ken ge­daan door het staats­hoofd die veel weg heb­ben van een be­drei­ging. De VHP tilt vol­gens het hoofd­be­stuur van de par­tij daar zwaar aan. “Be­drei­gin­gen zo­als ge­uit door de pre­si­dent wor­den door de VHP even­eens se­ri­eus op­ge­vat, om­dat in het ver­le­den kri­ti­sche bur­gers het niet heb­ben kun­nen na­ver­tel­len”, schrijft het hoofd­be­stuur van de VHP in een ver­kla­ring. Vol­gens de VHP heeft Ga­ja­dien de ge­wraak­te uit­spra­ken, die aan­ge­ven dat het staats­hoofd ver­ant­woor­de­lijk wordt ge­hou­den voor de gang

Ti­mes of Su­ri­na­me.

van jon­ge vrou­wen naar mas­sa­ge­sa­lons van­we­ge de cri­sis in het land, te­rug­ge­no­men en zijn die ook ver­wij­derd uit de han­de­lin­gen van het par­le­ment. Het kan bij de par­tij er niet in dat de pre­si­dent de­ze zaak weer deed op­laai­en en wel op een voor de par­tij pre­si­dent on­waar­di­ge ma­nier. “De pre­si­dent vond hier­in on­te­recht aan­lei­ding om de plaats­ver­van­gend frac­tie­voor­zit­ter op een pre­si­dent on­waar­di­ge wij­ze te moe­ten be­je­ge­nen on­danks het feit dat de DNA-voor­zit­ter de si­tu­a­tie reeds op be­vre­di­gen­de wij­ze had op­ge­lost. Hier­door heeft de pre­si­dent we­der­om ge­toond op cru­ci­a­le mo­men­ten de sta­tus van pre­si­dent niet waar­dig te zijn”, zegt het VHP-hoofd­be­stuur in een ver­kla­ring. Par­tij­voor­zit­ter San­tok­hi heeft goe­de no­ti­tie ge­no­men van uit­spra­ken die de pre­si­dent heeft ge­daan over een even­tu­e­le po­li­tie­ke samenwerking na de ver­kie­zin­gen in 2020. “De VHP geeft voorts aan dat el­ke samenwerking, in wel­ke con­stel­la­tie dan ook, zal wor­den uit­ge­maakt door de lei­ding en de struc­tu­ren van de par­tij. Bo­ven­dien zijn uit­spra­ken over even­tu­e­le samenwerking over vier jaar nu nog pre­ma­tuur en niet aan de or­de”, stelt het hoofd­be­stuur. “De VHP roept de pre­si­dent op om als eer­ste bur­ger de ern­sti­ge pro­ble­men van het land op te los­sen, op­recht ge­bruik te ma­ken van de in­zich­ten van de volks­ver­te­gen­woor­di­ging en pro­be­ren zijn ne­ga­tie­ve emo­ties, op een pre­si­dent on­waar­di­ge wij­ze ach­ter­we­ge te la­ten.” BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.