DSB schenkt SRD 10.000 aan Ken­ne­dy Stich­ting

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De Ken­ne­dy Stich­ting heeft gis­te­ren een do­na­tie van SRD 10.000 ont­van­gen van De Su­ri­naam­sche Bank (DSB). De do­na­tie is ge­daan in ver­band met ze­ven­tig jaar do­ven­on­der­wijs in Su­ri­na­me.

De Ken­ne­dy Stich­ting biedt on­der­wijs en op­vang aan do­ven en slecht­ho­ren­den in Su­ri­na­me. Op dit mo­ment zit­ten er 88 pup­pil­len op de Ken­ne­dy­school en 45 wor­den op­ge­van­gen in het in­ter­naat. De stich­ting heeft niet zo een ruim bud­get en is af­han­ke­lijk van do­na­ties en sub­si­dies om de or­ga­ni­sa­tie draai­en­de te hou­den. De las­ten zo­als nuts­voor­zie­nin­gen en ove­ri­ge uit­ga­ven druk­ken zwaar op het bud­get. Het gaat om bij­zon­der on­der­wijs dat aan de pu­pil­len ver­zorgd wordt en de leer­mid­de­len en ge­hoor­ap­pa­ra­ten zijn niet goed­koop. De stich­ting merkt ech­ter dat er de laat­ste tijd min­der ge­do­neerd wordt. De schen­king van DSB wordt zeer ge­waar­deerd. “Het is een gro­te hulp”, zegt Lea Wel­zijn van de Ken­ne­dy Stich­ting. De stich­ting kampt ook met ach­ter­stal­lig on­der­houd aan ge­bou­wen. Vol­gens Wel­zijn moe­ten on­der an­de­re scheu­ren in de muur en lek­ka­ges aan­ge­pakt wor­den. Voor haar is het be­lang­rijk dat de min­pun­ten aan­ge­pakt wor­den. Be­lang­rij­ker is dat de stich­ting draai­en­de blijft. De stich­ting krijgt on­der­steu­ning van de Mi­nis­te­ries van So­ci­a­le za­ken (So­za­vo) en On­der­wijs, We­ten­schap en Cul­tuur (OWC). So­za­vo heeft de sub­si­die over 2016 deels uit­be­taald. Van OWC heeft de stich­ting nog geen geld, maar wel een re­çu over sub­si­die van dit jaar ont­van­gen. MP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.