Kust­wacht zal ef­fec­tie­ver zijn in 2017

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De pos­ten van de kust­wacht in Nieuw-Nic­ke­rie, Cop­pe­na­me­punt en Al­bi­na zul­len ko­mend jaar ver­sterkt wor­den. Door geld­ge­brek is de kust­wacht de af­ge­lo­pen ja­ren niet uit­ge­bouwd, maar daar zal vol­gens pre­si­dent De­si Bou­ter­se har­der aan ge­trok­ken wor­den in 2017. Naast ver­ster­king van de vloot komt er ook een per­ma­nen­te lucht­on­der­steu­ning.

In­tus­sen ligt er een mas­ter­plan klaar dat han­delt van­af 2014 tot 2020 over hoe de kust­wacht in el­kaar zit en zal moe­ten func­ti­o­ne­ren. De ont­wik­ke­ling van de vloot en al­le on­der­steu­nen­de dien­sten zijn ook op­ge­no­men in het do­cu­ment. De kust­wacht is ook niet bij wet ge­re­geld en pre­si­dent Bou­ter­se heeft de hoop uit­ge­spro­ken dat het par­le­ment daar gauw werk van zal ma­ken.

Het zit nog steeds in de plan­ning om de on­der­steu­nen­de de­ta­che­rin­gen voor NieuwNic­ke­rie en Cop­pe­na­me­punt in het dienst­jaar 2017 in ope­ra­tie te bren­gen. “Zo­dra de fi­nan­ci­ë­le mo­ge­lijk­he­den rui­mer wor­den, zul­len wij de steun­pun­ten in Nic­ke­rie, Cop­pe­na­me­punt en Al­bi­na ope­ra­ti­o­neel ma­ken en er zal een per­ma­nen­te lucht­on­der­steu­ning wor­den ge­re­a­li­seerd”, zei het staats­hoofd tij­dens de al­ge­me­ne po­li­tie­ke be­schou­win­gen. Mo­men­teel telt de kust­wacht drie sche­pen en het kan re­ke­nen op on­der­steu­ning van­uit de lucht, in­dien dat no­dig is.

Vol­gens de pre­si­dent kan de kust­wacht met dit ma­te­ri­aal, hoe be­perkt dan ook, toch nog ef­fec­tief op­tre­den in de ter­ri­to­ri­a­le wa­te­ren. “De wet op de kust­wacht zal, naar wij ver­wach­ten, bin­nen­kort in DNA wor­den be­han­deld, waar­door de ver­de­re ont­wik­ke­ling van de kust­wacht met meer voort­va­rend­heid ter hand kan wor­den ge­no­men”, al­dus Bou­ter­se. BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.