“Laat God zijn wil ge­schie­den”

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – “Laat God zijn wil ge­schie­den”, zei Diego O, die me­de­wer­ker is van het Ka­bi­net van de Pre­si­dent en ver­dacht wordt van de mis­han­de­ling van zijn ex-vrien­din, in zijn laat­ste woord. Ad­vo­caat Mau­reen Nib­te be­toog­de dat haar cli­ënt Diego O heeft aan­ge­ge­ven dat de vrouw op 15 april na een val het let­sel heeft op­ge­lo­pen. Ze vindt dat geen en­ke­le waar­de moet wor­den ge­hecht aan de leu­gen­ach­ti­ge ver­kla­ring van de aan­geef­ster.

De raads­vrouw zegt dat al­leen de ver­dach­te en de aan­geef­ster aan­we­zig wa­ren toen het ge­val zich heeft voor­ge­daan. Bei­de per­so­nen leg­gen te­gen­strij­di­ge ver­kla­rin­gen af. Op 16 april is de man in ver­ze­ke­ring ge­steld, maar kwam na een in­ge­diend ver­zoek op ba­sis van ar­ti­kel 54 a van het Wet­boek van Straf­vor­de­ring op vrije voe­ten.

Nib­te zegt dat de rech­ter-com­mis­sa­ris (rc) vond dat de in­ver­ze­ke­ring­stel­ling van de man on­recht­ma­tig is. De raads­vrouw twij­felt aan de ver­kla­ring van het slacht­of­fer dat zij uit de wa­gen is ge­sleurd door de ver­dach­te. Ze merkt op dat de vrouw haar tas wel bij zich had waar­in zij een mes had ge­kocht en ge­plaatst. De aan­geef­ster had in de och­tend van 15 april een sms-be­richt met lie­der­lij­ke taal voor Diego O ge­stuurd, waar­op hij een rus­tig ant­woord gaf. Ze bel­de hem bij­na veer­tien keer op, maar hij re­a­geer­de niet. Toen hij haar te­le­foon­tjes niet be­ant­woord­de, ging zij naar het Pre­si­den­ti­eel Pa­leis en het Ka­bi­net van de Pre­si­dent waar hij werkt om hem te zoe­ken.

Op de­ze be­wus­te dag heb­ben ze el­kaar na­der­hand ont­moet; de vrouw vindt dat de man haar heeft mis­han­deld, waar­door zij een been­frac­tuur heeft op­ge­lo­pen. De ad­vo­caat zegt dat de rech­ter-com­mis­sa­ris in een vroeg sta­di­um heeft ont­mas­kerd wie de ge­di­plo­meer­de leu­ge­naar is. Ze geeft aan dat het niet is uit­ge­slo­ten dat het door de ver­dach­te ge­schets­te sce­na­rio juist is. “Het slacht­of­fer heeft juist ge­lo­gen en de po­li­tie op het ver­keer­de been ge­bracht. De ver­dach­te en de vrouw had­den ja­ren te­rug een lief­des­re­la­tie waar­uit een kind is ge­bo­ren.” Hij heeft een nieu­we re­la­tie, maar zorgt wel voor zijn kind. Hij liet op den duur de com­mu­ni­ca­tie over de zorg van het kind via de moe­der van de aan­geef­ster plaats­vin­den. Het slacht­of­fer zou de ver­dach­te toen heb­ben be­schul­digd dat hij een in­tie­me re­la­tie met haar moe­der had, maar de moe­der zegt res­pect te heb­ben voor haar ex-schoon­zoon.

Het Open­baar Mi­nis­te­rie (OM) had vol­gens Nib­te na de vrij­la­ting van de ver­dach­te hem niet ge­dag­vaard. Pas na­dat het slacht­of­fer een brief richt­te aan de pro­cu­reur-ge­ne­raal is de zaak op de zit­ting voor­ge­bracht. Vol­gens haar is de zaak op­eens zo zwaar­wich­tig ge­wor­den voor de ver­vol­ging dat er twaalf maan­den cel­straf is ge­ëist, ter­wijl geen na­der on­der­zoek is ver­richt. De of­fi­cier zegt dat de ver­vol­ging be­zig was met de zaak en de ver­dach­te heeft ge­dag­vaard. Ze zegt dat het OM de ver­vol­gings­mo­no­po­lie heeft. Op 13 de­cem­ber doet de rech­ter uit­spraak. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.