Ou­ders moe­ten scha­de ver­nie­ling ver­goe­den

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – De ou­ders van Mur­win T (24) moe­ten de scha­de, die door hun zoon is ver­oor­zaakt, ver­goe­den. Rech­ter Di­nesh Se­wra­tan zal over twee we­ken dan een be­slis­sing ne­men over de de­ten­tie van Mur­win T. De ver­dach­te had een au­to­ruit van een an­der ver­nield, waar­voor zijn ou­ders de scha­de nog niet heb­ben ver­goed. Vol­gens zijn va­der heeft hij eer­der vijf keer al scha­des, die zijn aan­ge­richt door zijn zoon, wel ver­goed. De­ze keer heb­ben ze de scha­de nog niet ver­goed, om­dat hun zoon nog is aan­ge­hou­den.

Ad­vo­caat Krish Bhoen­die zegt dat de ou­ders wel be­reid zijn te be­ta­len voor de aan­ge­rich­te ver­nie­lin­gen. De va­der van de ver­dach­te zegt dat Mur­win T een twee­ling­broer heeft. De an­de­re broer had ook psy­chi­sche pro­ble­men, maar bij hem is al­les ver­hol­pen. Hij is rus­tig ge­wor­den. Vol­gens de va­der is het psy­chi­a­tri­sche pro­bleem bij Mur­win T een fa­mi­lie­pro­bleem. Bij de twee­ling­broer was het zo­ver ge­ko­men dat hij naakt op straat liep. Hij is er­gens ge­bracht voor be­han­de­ling en is nu be­ter ge­wor­den. Dit ge­val was vier tot vijf maan­den na de aan­hou­ding van de man ge­beurd. De rech­ter vindt dat de scha­de moet wor­den be­taald. De va­der krijgt als­nog de ge­le­gen­heid de scha­de te ver­goe­den. De of­fi­cier van jus­ti­tie zegt dat de ver­dach­te eer­der vijf keer au­to­rui­ten van de­zelf­de be­na­deel­de heeft ver­nield. Er is een psy­chi­a­tri­sche rap­por­ta­ge van Mur­win T op­ge­vraagd, maar die is nog niet bin­nen. De ma­gi­straat zegt dat hij zal over­we­gen om de man al dan niet voor­lo­pig in vrij­heid te stel­len in­dien de des­kun­di­ge rap­por­ta­ge nog niet bin­nen is en de scha­de al is ver­goed. In­dien het psy­chi­a­tri­sche rap­port op 22 no­vem­ber bin­nen is, zal de zaak wor­den af­ge­rond. Mur­win T is al vier jaar on­der be­han­de­ling van een psy­chi­a­ter. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.