Rech­ter heeft goe­de hoop met nieu­we zit­tings­za­len

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Rech­ter Di­nesh Se­wra­tan zei gis­te­ren bij de her­vat­ting van de straf­zit­tin­gen van het Kan­ton­ge­recht dat het niet ide­aal is in het oud-par­ket­ge­bouw zit­tin­gen te hou­den. “We heb­ben wel goe­de hoop.” Hij zegt dat er naar al­le waar­schijn­lijk­heid twee maan­den zit­tin­gen in het ge­bouw zul­len wor­den ge­hou­den.

Vol­gens hem kon­den de za­ken niet lan­ger dan twee maan­den wor­den uit­ge­steld. De rech­ter merkt op dat de ver­f­ge­ur in de zaal nog te rui­ken is en dat er gis­ter­mor­gen nog geen wa­ter uit de kraan kwam. Hij hoopt dat het in or­de wordt ge­maakt dat er weer wa­ter zal zijn. “We gaan roei­en met de rie­men die we heb­ben.”

In de nieu­we rechts­zaal zijn vier ban­ken ge­plaatst, waar­door er wei­nig ruim­te is. Per af­ge­roe­pen zaak wer­den er per­so­nen toe­ge­la­ten in de rechts­zaal. De ma­gi­straat wil dat er ook vol­doen­de po­li­tie­man­nen in de rechts­zaal zijn om voor de be­vei­li­ging te zor­gen. Ad­vo­caat Ha­rold Belfor die gis­te­ren in de rechts­zaal een kijk­je nam, zegt dat er twee zit­tings­za­len zijn in­ge­richt. In te­gen­stel­ling tot het oud-ge­rechts­ge­bouw aan de Frederik Der­by­s­traat, heb­ben de zit­tings­za­len in het oud-par­ket­ge­bouw be­knop­te ruim­tes. Vol­gens Belfor is het schijn­baar be­ter in de twee nieu­we zit­tings­za­len. Er kan ech­ter slechts een be­perkt aan­tal per­so­nen van­uit het pu­bliek wor­den toe­ge­la­ten. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.