Se­rie-in­bre­ker ge­ar­res­teerd dank­zij on­der­zoek ge­sto­len sim­kaart

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De po­li­tie heeft ze­ven in­bra­ken in wo­nin­gen in Al­bi­na op­ge­lost door de aan­hou­ding van één man. De se­rie-in­bre­ker viel door de mand toen hij een ge­sto­len sim­kaart aan een vrouw gaf die hem on­der­dak had aan­ge­bo­den. De vrouw ver­kocht de sim­kaart aan een man die hem ge­bruik­te voor Whats­app. De man plaatste zijn foto op zijn Whats­app­pro­fiel. De be­na­deel­de had aan­gif­te ge­daan van de dief­stal van de mo­bie­le te­le­foon met sim­kaart.

De po­li­tie van Al­bi­na start­te een on­der­zoek en be­land­de bij de man die de ge­sto­len sim­kaart ge­bruik­te. Hij wees de po­li­tie de ver­ko­per aan, waar­na hij werd heen­ge­zon­den. De po­li­tie kwam toen te­recht bij de vrouw die de ver­dach­te aan­wees als de per­soon die haar de sim­kaart had ge­ge­ven. De ver­dach­te werd toen aan­ge­hou­den en na af­stem­ming met het Open­baar Mi­nis­te­rie in ver­ze­ke­ring ge­steld. Hij ver­tel­de de sim­kaart, te­le­foons en een ta­blet te heb­ben ge­sto­len uit een wo­ning. Hij be­ken­de bij ze­ven wo­ning­in­bra­ken be­trok­ken te zijn ge­weest. Uit de ver­kla­ring van de ver­dach­te blijkt dat hij zich op een brom­fiets ver­plaatste. Hij stop­te bij de wo­nin­gen waar hij shut­ters licht­te en bin­nen­ging. Hij nam ver­vol­gens goe­de­ren weg waar­mee hij op de vlucht sloeg. Hij heeft de in­bra­ken bin­nen drie maan­den ge­pleegd in ver­schil­len­de wo­nin­gen in het An­joe­ma­ra­pro­ject, Pa­pa­tam en Ma­rij­ke­dorp. Hij nam geld, te­le­foons, ta­blets en di­ver­se goe­de­ren bij de in­bra­ken weg. Hij is Gu­y­a­nees en kreeg on­der­dak bij een vrouw. Het ver­moe­den be­staat dat de brom­fiets waar­op hij zich ver­plaatste ook van mis­drijf af­kom­stig is. Het on­der­zoek is ech­ter nog gaan­de. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.