Ope­ning te La­wa Ta­bi­ki

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Het Ma­la­ria Pro­gram­ma wil met de ope­ning van een ‘He­alth Awa­re­ness Week’, ac­tie­ve goud­del­vers be­rei­ken met dienst­ver­le­ning en in­for­ma­tie over ma­la­ria, HIV/AIDS, leish­ma­ni­a­sis (bus­ja­si), dia­be­tes en bloed­druk. Het Mi­nis­te­rie van Volks­ge­zond­heid meldt in een pers­be­richt dat de week die door het Ma­la­ria Pro­gram­ma is ge­or­ga­ni­seerd, door mi­nis­ter Pa­trick Pen­gel van het Mi­nis­te­rie van Volks­ge­zond­heid te La­wa Ta­bi­ki is ge­o­pend.

“De be­doe­ling hier­van is om op kort ter­mijn en in samenwerking met de Me­di­sche Zen­ding en de lo­ka­le ge­meen­schap­pen, te ko­men tot een per­ma­nen­te ge­zond­heids­post in dit ge­bied”, al­dus het mi­nis­te­rie. Ver­meld wordt dat in sa­men­spraak met de ge­meen­schap de juis­te lo­ca­tie en lig­ging van de­ze post be­slist zal wor­den. Ver­der staat er dat ge­du­ren­de de­ze pe­ri­o­de het ge­heel gra­tis is om ver­schil­len­de tes­ten te doen. Het pers­be­richt ver­meld dat er ook ad­vie­zen ge­ge­ven zul­len wor­den over HIV, leish­ma­ni­a­sis en tu­ber­cu­lo­se. Ver­der staat er dat Trop­cli­nic gra­tis bloed­sui­ke­ren bloed­druk­me­tin­gen zal doen.

Vol­gens het pers­be­richt werd er ge­spro­ken over so­ci­a­le- en ge­zond­heids­pro­ble­men in het ge­bied. Be­lang­rij­ke kwes­ties die tij­dens de ses­sies wer­den be­spro­ken, wa­ren het ge­brek aan voor­lich­ting over af­val­ver­wer­king en een struc­tu­re­le aan­pak van dit pro­bleem. Ook het ont­bre­ken van re­gels en voor­zie­nin­gen voor be­gra­fe­nis­sen, on­dui­de­lijk­he­den over hoe te ko­men tot een le­ga­le ver­blijfs­sta­tus en de be­hoef­te aan scho­ling voor kin­de­ren wer­den vol­gens het pers­be­richt be­spro­ken. Ver­meld wordt dat de mi­nis­ter be­loofd heeft dat hij de be­spro­ken pun­ten zal voor­leg­gen aan de daar­voor ver­ant­woor­de­lij­ke au­to­ri­tei­ten in Paramaribo. MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.