USD 8 mil­joen voor strijd te­gen gif­ti­ge stof­fen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

TRI­NIDAD/SU­RI­NA­ME – De Glo­bal En­vi­ron­ment Fa­ci­li­ty (GEF) heeft USD 8 mil­joen be­schik­baar ge­steld aan 8 Ca­ri­bi­sche lan­den waar­on­der Su­ri­na­me. Dit staat in een pers­be­richt van de Ca­rib­bean Pu­blic He­alth Agency (CARPHA). Vol­gens CARPHA zal dit geld be­schik­baar ge­steld wor­den ter be­scher­ming van gif­ti­ge che­mi­ca­li­ën. Er wordt aan­ge­ge­ven dat Su­ri­na­me daar­om op 8 no­vem­ber tot en met 10 no­vem­ber sa­men met de ove­ri­ge Ca­ri­bi­sche lan­den deel zal ne­men aan een re­gi­o­na­le work­shop in Tri­nidad en To­ba­go.

Dr Ah­mad Khan, di­rec­teur van Ba­sel Con­ven­ti­on Re­gi­o­nal cen­tre for Trai­ning and Tech­no­lo­gy Trans­fer for the Ca­rib­bean (BCRCCa­rib­bean) be­na­drukt vol­gens CARPHA dat het ui­terst be­lang­rijk is dat de Ca­rai­bi­sche re­gio zich be­schermt te­gen gif­ti­ge che­mi­ca­li­ën om zo­doen­de het mi­li­eu en de ge­zond­heid van de mens te be­scher­men. Hij geeft aan dat een spe­ci­fie­ke groep van de­ze gif­ti­ge che­mi­ca­li­ën be­kend staat als Per­sis­tent Or­ga­nic Pol­lu­tants (POPS).

Vol­gens dr Khan kan bloot­stel­ling tot de­ze POPS plaats­vin­den via di­rect con­tact met de che­mi­ca­li­ën, con­sump­tie van aan­ge­tast voed­sel en mi­li­eu­ver­vui­ling. “Van­we­ge de ernst van de­ze kwes­tie heeft BCRC-Ca­rib­bean, in samenwerking met de Uni­ted Na­ti­ons In­du­stri­al De­vel­op­ment Or­ga­ni­za­ti­on (UNIDO) een pro­ject­do­cu­ment in el­kaar ge­zet dat ge­richt is op de be­no­dig­de stap­pen die ge­no­men moe­ten wor­den om de ca­pa­ci­teit van Ca­ri­bi­sche lan­den te ver­ster­ken in de strijd te­gen POPS”, al­dus het pers­be­richt.

Ver­meld wordt dat de Ca­rib­bean Pu­blic He­alth Agency (CARPHA) de be­no­dig­de ac­ti­vi­tei­ten zal op­star­ten om de 8 Ca­ri­bi­sche lan­den te as­sis­te­ren met het bij­wer­ken van hun na­ti­o­na­le plan­nen (NIPs) ten aan­zien van hun POPS be­leid. “Een ver­eis­te is dat elk land een in­ven­ta­ris moet ma­ken van de POPS die zich bin­nen hun gren­zen be­vin­den en de stap­pen die ze (zul­len) on­der­ne­men om per­sis­ten­te or­ga­ni­sche ver­ont­rei­ni­gen­de stof­fen on­der con­tro­le te hou­den”, al­dus het pers­be­richt. Er staat ver­meld dat de al­ge­meen di­rec­teur van CARPHA, dr C Ja­mes Hos­pe­da­les, te ken­nen gaf dat uit­voe­ring van dit pro­ject lid­sta­ten in staat zal stel­len ge­vaar­lij­ke che­mi­ca­li­ën be­ter on­der con­tro­le te krij­gen mid­dels vei­li­ge op­slag­plaat­sen, het zoe­ken naar vei­li­ge mo­ge­lijk­he­den en de ver­nie­ti­ging van dit ty­pe che­mi­ca­li­ën.

MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.