Su­ri­na­me wint twee­de plaats bij eer­ste hack­a­thon in Gu­y­a­na

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO/GU­Y­A­NA – Team Co­de Ops be­haal­de de twee­de plaats tij­dens de

hack­a­thon in het buur­land Gu­y­a­na op 4, 5 en 6 no­vem­ber. Dit staat in het pers­be­richt van Bit Dy­na­mics NV. ‘Het hoofd­doel van dit eve­ne­ment was het op­roe­pen en zicht­baar ma­ken van soft­wa­re-ont­wik­ke­laars en ook het pro­mo­ten van de­ze bran­che in Gu­y­a­na’, al­dus het be­drijf.

till ya drop’

Er staat dat het de eer­ste of­fi­ci­ë­le hack­a­thon was ge­or­ga­ni­seerd door The Mi­ni­stry of Pu­blic Te­le­com­mu­ni­ca­ti­on in Gu­y­a­na. Vol­gens Si­mon Noerd­jan, ex-Na­tin­ner en te­vens di­rec­teur van Bit Dy­na­mics, was Su­ri­na­me de eni­ge bui­ten­land­se de­le­ga­tie in het buur­land Gu­y­a­na. Si­mon geeft aan dat tij­dens de hack­a­thon de deel­ne­men­de groe­pen bin­nen 48 uur een ap­pli­ca­tie moesten ont­wik­ke­len, die een maat­schap­pe­lijk pro­bleem helpt op te los­sen. Hij zegt dat het team maar an­der­hal­ve week voor­af op de hoogte was van het event, maar des­on­danks heb­ben zij zich op eigen ini­ti­a­tief en met hulp van en­ke­le spon­so­ren toch in­ge­zet. Ver­der ver­meldt de di­rec­teur dat het team dit jaar de twee­de plaats heeft ge­haald in Su­ri­na­me tij­dens de Te­les­ur hack­a­thon. Aan­ge­ge­ven wordt dat Team Co­de Ops ont­staan is in 2015 uit een ini­ti­a­tief van Si­mon sa­men met 4 Nat­in­stu­den­ten. Zij wil­len mid­dels hack­a­thons be­kend­heid en en­thou­si­as­me op­wek­ken bij an­de­re jon­ge­ren. Er wordt ver­meld dat zij hier­mee wil­len aan­to­nen dat ken­nis en kun­de van de Su­ri­naam­se ge­meen­schap over­al in de we­reld in­ge­zet kan wor­den en te­vens be­lang­rijk is voor eco­no­mi­sche en per­soon­lij­ke groei.

Vol­gens het pers­be­richt is Co­de Ops meer dan een hack­a­thon­groep en ze kij­ken er­naar uit om een gro­te­re in­vul­ling te ge­ven aan het doel door meer­de­re ac­ti­vi­tei­ten te ont­plooi­en. En­ke­le spon­so­ren wa­ren on­der an­de­re Bit dy­na­mics, SIB Signs & De­signs, Spang Ma­kan­dra en Jer­mains Worst­wa­ren. Ver­der is er me­de­wer­king ge­ge­ven door het Mi­nis­te­rie van On­der­wijs, We­ten­schap en Cul­tuur, de ICT As­so­ci­a­tie, IT-Co­re, Una­sat en Na­tin. MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.