VVD’ers ver­kla­ren oor­log aan ge­doog­be­leid Re­gu­leer wiet­teelt

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

DEN HAAG - Een groep li­be­ra­le frac­tie­voor­zit­ters uit het zui­den ver­klaart de oor­log aan het ge­doog­be­leid van soft-drugs. Zij wil­len de wiet­teelt re­gu­le­ren, vei­li­ger ma­ken en de­cri­mi­na­li­se­ren. Vol­gend week­end die­nen zij een mo­tie in en gaan het ge­vecht aan met de erf­ge­na­men van Ivo Op­stel­ten: de law-and-or­der-VVD’ers. Het VVD-con­gres van Noord­wij­ker­hout komt in het te­ken te staan van een mo­tie die de wiet­teelt wil re­gu­le­ren. VVD­frac­tie­voor­zit­ters van gro­te ste­den uit Bra­bant wil­len dat het VVD­ver­kie­zings­pro­gram­ma een dui­de­lijk stand­punt in­neemt in plaats van er met geen let­ter over te schrij­ven. Het gaat om de VVD­frac­tie­voor­zit­ters van Den Bosch, Oss, Eind­ho­ven, Bre­da, Til­burg, Hel­mond en de frac­tie­voor­zit­ter van VVD-sta­ten­frac­tie Bra­bant. “Om­dat er niets in het ver­kie­zings­pro­gram­ma staat die­nen we de­ze mo­tie in”, zegt Thijs van Kes­sel, VVD­frac­tie­voor­zit­ter uit Oss. “We wil­len niet lan­ger oog­klep­pen op doen. De wiet­pro­ble­ma­tiek is gro­ter dan ooit, de wiet­teelt is uit­ge­groeid tot een com­ple­te in­du­strie. De ver­we­ven­heid tus­sen de cri­mi­ne­le en de bo­ven­we­reld ligt dicht on­der de op­per­vlak­te.”

Ralph Geerts, frac­tie­voor­zit­ter Den Bosch: “Er zijn veel zol­der­ka­mer­tjes waar il­le­gaal stroom wordt af­ge­tapt waar­door het ri­si­co op brand groot is. Wij gaan in de mo­tie de re­gel­op­tie voor­stel­len: ie­de­re ge­meen­te moet het zelf kun­nen re­ge­len. Nu kan er niets. Er moet iets ge­beu­ren, de on­der­mij­nen­de ef­fec­ten van de cri­mi­na­li­teit zijn groot.” De VVD zit in zijn maag met de wiet­teelt. In­ge­wij­den ho­pen dat het vuil­tje wordt op­ge­lost in de ka­bi­nets­for­ma­tie, dan hoeft de par­tij er zijn vin­gers niet aan te bran­den. Cri­me­figh­ter mi­nis­ter Op­stel­ten was al­tijd te­gen re­gu­le­ren. Daar staat te­gen­over dat mi­nis­ter van VenJ Ard van der Steur re­cent heeft ge­zegd dat het ko­men­de VVD-con­gres be­pa­lend is. De af­ge­lo­pen week heb­ben de VVD-af­de­lin­gen Amsterdam en Den Haag ge­stemd over de mo­tie: 60 pro­cent was te­gen en 40 pro­cent voor.

“Bra­bant is nu de wiet­schuur van Ne­der­land”, zegt Bre­daas frac­tie­voor­zit­ter Thier­ry Aart­sen. “Er wor­den nu bus­sen haar­lak op wiet ge­spo­ten om te voor­ko­men dat je de geur van de kweek ruikt. Maar dat in­ha­leer je dus ook al­le­maal. Daar­om kei­hard aan­pak­ken. Het moet mak­ke­lij­ker wor­den in Frank­rijk wiet te kwe­ken dan in Ne­der­land.” De tekst van de mo­tie die 19 no­vem­ber door de re­gio-Zuid wordt in­ge­diend luidt als volgt: “Toe­le­ve­ring aan cof­fee­shops dient zo ge­re­geld te wor­den dat het uit de cri­mi­na­li­teit wordt ge­haald, waar­door kan wor­den toe­ge­zien op de kwa­li­teit van de eind­pro­duc­ten. Il­le­ga­le kwe­kers pak­ken we kei­hard aan.”

Voor­zit­ter Rut­ger de Rid­der van de JOVD, de aan de VVD ge­li­eer­de jon­ge­ren­or­ga­ni­sa­tie, is ini­ti­a­tief­ne­mer van het ver­zet te­gen het hui­di­ge soft­drugs­be­leid. “De VVD moet de bal­len to­nen om de wiet­teelt te re­gu­le­ren”, zegt De Rid­der, die wel een ver­kla­ring heeft waar­om er wordt ge­zwe­gen in het VVD­ver­kie­zings­pro­gram­ma: “Ze zijn bang voor de tra­di­ti­o­ne­le kie­zer.”

Am­ster­dams wet­hou­der Eric van der Burg juicht de mo­tie toe: “Bra­bant en Amsterdam heb­ben er het mees­te last van dat het niet goed is ge­re­geld. Daar­om steu­nen wij re­gu­le­ring.” (AD/ foto: nrc.nl)

Wiet­plan­ta­ge in Noord-Bra­bant

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.