“Laat pa­ti­ënt zelf juis­te me­disch hulp­mid­del kie­zen”

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HAAG - Een Ka­mer­meer­der­heid wil dia­be­te­spa­ti­ën­ten zelf de best pas­sen­de bloed­sui­ker­me­ter uit la­ten zoe­ken, in plaats van het goed­koop­ste ap­pa­raat dat de zorg­ver­ze­ke­raar vaak stan­daard voor­schrijft. De ver­ze­ke­raars moe­ten die keu­ze dan res­pec­te­ren.

Als de­ze trend na­vol­ging vindt bij an­de­re veel­ge­bruik­te me­di­sche hulp­mid­de­len, zo­als sto­ma’s en in­con­ti­nen­tie­ma­te­ri­aal, is dat een wa­re re­vo­lu­tie in de zorg­we­reld. Nu be­pa­len de zorg­ver­ze­ke­raars to­taal zelf welk hulp­mid­del de zie­ke krijgt.

De­ze week komt de PvdA bij het de­bat over de zorg­be­gro­ting met een voor­stel om juist pa­ti­ën­ten en hun zorg­ver­le­ner on­li­ne een ge­schik­te glu­co­se­me­ter te la­ten se­lec­te­ren uit een lijst die de Dia­be­tes­ver­e­ni­ging aan­draagt. Co­a­li­tie­part­ner VVD steunt dit plan.

De li­be­ra­len zien ook bij an­de­re hulp­mid­de­len mo­ge­lijk­he­den, mits de ge­bo­den keu­ze­mo­ge­lijk­he­den niet on­be­perkt zijn en geld een fac­tor van be­lang blijft. PvdA-Ka­mer­lid Lea Bouw­mees­ter: “Wij wil­len mi­nis­ter Schip­pers de prin­ci­pi­ë­le vraag stel­len: Gaat het nou lou­ter om de laag­ste prijs of wil­len we dat ver­ze­ke­raars voor pa­ti­ën­ten het me­di­sche hulp­mid­del in­ko­pen en ver­goe­den dat het bes­te bij ie­ders be­hoef­te past?”

Ruim 1,2 mil­joen Ne­der­lan­ders heb­ben sui­ker­ziek­te. Zo’n 300.000 men­sen ge­brui­ken een glu­co­se­me­ter. Vol­gens di­rec­teur Olof King van Dia­be­tes­ver­e­ni­ging Ne­der­land zijn de com­mer­cie­le be­lan­gen enorm.

“We heb­ben er een enor­me kluif aan om te zor­gen dat men­sen de juis­te me­ters ont­van­gen. Graag zou­den we een on­li­ne keu­ze­hulp in­tro­du­ce­ren. Zo kun­nen men­sen in de­ze ‘jun­gle’ het juis­te hulp­mid­del se­lec­te­ren, sa­men met hun arts of hulp­ver­le­ner. “King is blij met de steun van de Twee­de Ka­mer voor de in­ter­net­toe­pas­sing. Dat kan een enor­me door­braak be­te­ke­nen, zo­dat ver­ze­ke­raars voort­aan de pa­ti­ënt echt cen­traal zet­ten.”

Niels Cha­van­nes, hoog­le­raar Huis­arts­ge­nees­kun­de (LUMC, Lei­den), houdt zich be­zig met nieu­we tech­no­lo­gie ter ver­be­te­ring van de ge­zond­heid en de zorg. Hij ziet ook vaak dat in­no­va­tie­ve hulp­mid­de­len bij in­tro­duc­tie in de prak­tijk nog op weer­stand stui­ten van ver­ze­ke­raars.

“Zo kun­nen nier­pa­ti­ën­ten te­gen­woor­dig thuis hun bloed­druk me­ten en via hun smartpho­ne vei­lig door­ge­ven aan de arts. Al­leen doen ver­ze­ke­raars dan moei­lijk over de ver­goe­ding, ter­wijl een me­ting in het zie­ken­huis of de huis­art­sen­prak­tijk wel wordt be­kos­tigd.”

Vol­gens Cha­van­nes kan er veel meer wor­den over­ge­la­ten aan de tan­dem tus­sen dok­ter en pa­ti­ënt. “Dat is niet pe­per­duur en moei­lijk. Door al­leen te let­ten op de prijs, kij­ken zorg­ver­ze­ke­raars niet ver­der dan hun neus lang is.”

(AD/ foto: word­press.com)

Ruim 1,2 mil­joen Ne­der­lan­ders heb­ben sui­ker­ziek­te. Zo’n 300.000 men­sen ge­brui­ken een glu­co­se­me­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.