Ro­de Kruis zet jon­ge vluch­te­lin­gen in voor cam­pag­ne

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

AMSTERDAM - Een on­li­ne cam­pag­ne­spot­je van het Ro­de Kruis heeft voor veel op­hef ge­zorgd op so­ci­a­le me­dia. In het film­pje le­zen kind­vluch­te­lin­gen schrij­nen­de re­ac­ties voor van men­sen die hun haat naar bui­ten­land­se be­vol­kings­groe­pen uit­spre­ken. De hulp­ver­le­nings­or­ga­ni­sa­tie merkt dat de be­richt­ge­ving over vluch­te­lin­gen in Ne­der­land nog te vaak haat­zaai­end is. Daar­om roe­pen ze in de Week van Res­pect on­li­ne men­sen op om res­pect­vol met el­kaar om te gaan. Want, zegt het Ro­de Kruis, woor­den ko­men hard aan. Ook in de di­gi­ta­le we­reld. De vi­deo wordt met ge­men­de ge­voe­lens ont­van­gen: “De­ze vi­deo on­der­streept nog maar eens het wal­ge­lij­ke ge­drag van som­mi­ge Ne­der­lan­ders”, re­a­geert een YouTu­be-kij­ker. Veel men­sen vin­den dat het écht niet kan om de jon­ge slacht­of­fers in te zet­ten. “Waar slaat dit nu op om hier­voor kin­de­ren te ge­brui­ken die niet eens snap­pen wat ze moe­ten zeg­gen? Hoe triest, hier help je de men­sen niet mee hoor”, is één van de kri­ti­sche no­ten.

“Ik krijg hier een vreemd ge­voel bij, als eer­ste van schaam­te, om­dat de din­gen die ze zeg­gen echt door som­mi­ge Ne­der­lan­ders wor­den ge­zegd, maar daar­naast be­kruipt mij het ge­voel dat de­ze kin­de­ren iets moe­ten voor­le­zen waar ze geen weet van heb­ben en ook dat is he­le­maal fout!”, schrijft ie­mand an­ders op de Fa­ce­book­pa­gi­na van de or­ga­ni­sa­tie.

Vol­gens het Ro­de Kruis zijn de kin­de­ren en hun ou­ders voor­af goed ge­ïn­for­meerd over het doel van de cam­pag­ne. “De ou­ders wil­den graag op de­ze ma­nier aan­dacht vra­gen voor de bood­schap om res­pect­vol met el­kaar om te gaan. Bij de op­na­mes wa­ren ook tol­ken en psy­cho­lo­gen aan­we­zig”, la­ten ze we­ten. Het film­pje staat sinds maan­dag op Fa­ce­book en is in­mid­dels 19.000 keer ge­deeld. Ook op Youtu­be slaat het film­pje aan: 14.000 views, 614 duim­pjes om­hoog en 317 duim­pjes om­laag.

Of de or­ga­ni­sa­tie echt ver­an­de­ring te­weeg kan bren­gen, is ge­zien de uit­een­lo­pen­de re­ac­ties nog maar de vraag. Het maakt in elk ge­val veel los on­der de Ne­der­lan­ders.

(AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.