Maak Gro­nin­gen Air­port Eel­de toe­gangs­poort

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

EEL­DE - Om­wo­nen­den van Gro­nin­gen Air­port Eel­de zien het vlieg­veld graag uit­groei­en tot een lucht­ha­ven met veel com­mer­ci­ë­le vluch­ten. Uit een in­spraak­ron­de blijkt dat 86 pro­cent kiest voor de op­tie Toe­gangs­poort van het Noor­den. Voor de twee al­ter­na­tie­ven, door­gaan als klein, re­cre­a­tief vlieg­veld of als lucht­ha­ven spe­ci­aal voor va­kan­tie­vluch­ten, ko­zen res­pec­tie­ve­lijk 8 en 5 pro­cent van de men­sen. De aan­deel­hou­ders van Gro­nin­gen Air­port Eel­de pre­sen­teer­den gis­te­ren de re­sul­ta­ten van een pu­blieks­con­sul­ta­tie die een maand heeft ge­duurd en bij­na 2600 re­ac­ties op­le­ver­de. De pro­vin­cies Dren­the en Gro­nin­gen en de ge­meen­ten As­sen, Gro­nin­gen en Ty­naar­lo be­ho­ren tot de aan­deel­hou­ders.

Op­val­lend veel men­sen die heb­ben ge­re­a­geerd ga­ven niet al­leen hun voor­keur door maar na­men ook de moei­te om die uit­ge­breid te mo­ti­ve­ren. De re­ac­ties kwa­men uit heel Noord-Ne­der­land, ver­re­weg het groot­ste ge­deel­te uit de na­bije om­ge­ving van de lucht­ha­ven. De be­lang­rijk­ste ar­gu­men­ten te­gen een gro­te groei van het vlieg­veld zijn ge­luids­over­last van vlieg­ver­keer en een te gro­te be­las­ting van het mi­li­eu. Wie wel koos voor de toe­gangs­poort­func­tie deed dat on­der meer van­we­ge het ge­mak van een lucht­ha­ven dicht­bij en om­dat in­ves­te­ren goed is voor het Noor­den. In 2015 maak­ten 210.000 pas­sa­giers ge­bruik van het vlieg­veld, een re­cord. Een maand ge­le­den bleek al uit on­der­zoek dat door­gaan als ‘dé toe­gangs­poort’ veel geld kan op­le­ve­ren, ter­wijl de an­de­re twee va­ri­an­ten ve­le tien­tal­len mil­joe­nen zou­den kos­ten.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.