SKA Na­ti­o­na­le Kam­pi­oen­schap­pen 2016 op­komst

Times of Suriname - - SPORT -

KARATE - De Su­ri­naam­se Karate-do As­so­ci­a­tie or­ga­ni­seert in het week­ein­de de Na­ti­o­na­le Kam­pi­oen­schap­pen 2016, waar­aan liefst 250 ka­ra­te­ka’s mee zul­len doen. Dit eve­ne­ment wordt in de Chi­ne­se sport­hal ge­hou­den. Op za­ter­dag be­gin­nen de wed­strij­den van 11.00 uur en tot 20.00 uur af­ge­werkt wor­den. Zon­dag zul­len de ge­vech­ten om 10.00 uur be­gin­nen en ein­di­gen om 16.00 uur.

Ro­bin Che­hin, een van de or­ga­ni­sa­to­ren van dit eve­ne­ment, zegt dat de wed­strij­den in ver­schil­len­de leef­tijds­ca­te­go­rie­ën ge­hou­den zul­len wor­den en el­ke leef­tijds­ca­te­go­rie heeft dan ook en­ke­le ge­wichts­klas­sen. Ver­der geeft hij ook aan dat de ka­ra­te­scho­len Bus­hi­do, De Cris­to, Bur­gos, Fu­na­kos­hi, Ken­zet­su, Ki­me, Le­ly­dorp, Ma­was­hi, Poe­ke­tie en Sei­ken ka­ra­te­ka’s zul­len af­vaar­di­gen voor de Na­ti­o­na­le Kam­pi­oen­schap­pen. Hij zegt dat be­hal­ve de win­naars van el­ke leef­tijds­ca­te­go­rie en leef­tijd­klas­se, ook de top drie scho­len met de meest be­haal­de me­dail­les, prij­zen in ont­vangst mo­gen ne­men.

Che­hin ver­wacht een mooi en spor­tief eve­ne­ment. Hij is van me­ning dat men en­ke­le ja­ren te­rug al wist wie de win­naar zou wor­den van de Na­ti­o­na­le Kam­pi­oen­schap­pen, want slechts twee of drie scho­len wa­ren voor­zien van top ka­ra­te­ka’s, maar nu is dit niet het ge­val. Hij zegt tot slot dat el­ke school goed ver­te­gen­woor­digd zal zijn door en­ke­le top ka­ra­te­ka’s.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.