Bel­gië mist Fel­lai­ni te­gen Ne­der­land

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ro­ber­to Mar­ti­nez van Bel­gië moet het van­daag in de ‘Der­by der La­ge Lan­den’ stel­len zon­der Ma­rou­a­ne Fel­lai­ni, zo be­ves­tigt de bonds­coach van de ‘Ro­de Dui­vels’.

Fel­lai­ni heeft te veel last van een bles­su­re en keert te­rug naar zijn club. De mid­den­vel­der van Man­ches­ter Uni­ted ont­breekt ook zon­dag in het WK-kwa­li­fi­ca­tie­du­el met Est­land.

Ook Mous­sa Dem­bélé ont­breekt van­daag in de Amsterdam Arena. De oud­spe­ler van AZ en Wil­lem II, die nu uit­komt voor Tot­ten­ham Hot­spur, kwam maan­dag niet he­le­maal fit aan in het trai­nings­kamp van de Bel­gen en krijgt te­gen Oran­je rust. “Te­gen Est­land re­ken ik wel op hem”, al­dus Mar­ti­nez.

Te­gen­over het ont­bre­ken van Fel­lai­ni en Dem­bélé staat wel de te­rug­keer van aan­voer­der Vin­cent Kom­pa­ny, die op 13 ok­to­ber 2015 zijn laat­ste in­ter­land speel­de na­mens de Bel­gen. “Ik ga er niet van uit dat hij twee keer ne­gen­tig mi­nu­ten zal spe­len, maar hij is wel fit en kan in bei­de wed­strij­den in ac­tie ko­men.”

De Spaan­se oe­fen­mees­ter be­na­dert de bu­ren­ru­zie niet al­leen als een mooie kans om zijn ‘Ro­de Dui­vels’ voor te be­rei­den op de ont­moe­ting met Est­land. “Ik ben op de hoogte van de ri­va­li­teit tus­sen Bel­gië en Ne­der­land. De fans heb­ben me dui­de­lijk ge­maakt dat dit niet zo­maar een wed­strijd is.”

“Voor ons is dat per­fect, want een oe­fen­du­el voor een kwa­li­fi­ca­tie­wed­strijd komt vaak on­ge­le­gen als je niet de juis­te men­ta­li­teit hebt. Het draait ui­t­ein­de­lijk al­le­maal om het du­el van zon­dag en de wed­strijd van mor­gen is een ide­a­le kans om ons goed voor te be­rei­den op het du­el met Est­land.”

Vol­gens de voor­ma­li­ge coach van Ever­ton is Oran­je niet de un­der­dog te­gen zijn Bel­gië. “Het is al­tijd een uit­da­ging om te­gen Ne­der­land te spe­len. Het is een tech­nisch ster­ke ploeg die goed be­weegt. In dit soort wed­strij­den zie ik geen fa­vo­riet.” (NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.