Mi­nis­ter noemt zil­ve­ren olym­pi­ër ‘ar­ro­gant en on­dank­baar’

Times of Suriname - - SPORT -

AT­LE­TIEK - De ZuidAfri­kaan­se speer­werp­ster Su­net­te Vil­joen heeft het flink aan de stok met de mi­nis­ter van Sport, Fi­ki­le Mba­lu­la. Vil­joen leg­de bij de Olym­pi­sche Spe­len in Rio de Jan­ei­ro be­slag op het zil­ver en zegt daar­door recht te heb­ben op een pre­mie van 70.000 rand, om­ge­re­kend een klei­ne 5.000 eu­ro. Mba­lu­la be­weert ech­ter dat Vil­joen daar­van heeft af­ge­zien.

Het be­gon met een tweet waar­in Vil­joen een What­sAp­p­ge­sprek met Mba­lu­la toont. Hier­in vraagt ze de mi­nis­ter vrien­de­lijk om het be­loof­de geld. “Jij ver­tel­de dat je het niet no­dig had, dus blijf ik bij jouw wen­sen”, re­a­geert Mba­lu­la. “U mag kri­tiek op mij heb­ben dat ik mijn frus­tra­ties uit op so­ci­al me­dia, maar ik heb geen keus”, laat Vil­joen daar­op we­ten. “70.000 rand is mis­schien wisselgeld voor een mi­nis­ter, maar dat is het niet als je moet le­ven van over­zee­se wed­strij­den.” Het duur­de niet lang voor­dat Mba­lu­la van zich liet ho­ren. “Su­net­te Vil­joen heeft la­ten we­ten het geld niet te wil­len. Nu heeft ze het no­dig en moet ik maar over de brug ko­men. Su­net­te Vil­joen is de ar­ro­gant­ste en on­dank­baar­ste per­soon die ik ooit heb ont­moet.’’ Het is trou­wens niet de eer­ste keer dat de twee el­kaar in de ha­ren vlie­gen. Vlak na de spe­len liet Vil­joen al we­ten dat ze twij­fel­de of de pre­mies wel uit­be­taald zou­den wor­den. Toen deed de mi­nis­ter haar op­mer­kin­gen af als ge­zeur.

Op­val­lend ge­noeg oogst­te Mba­lu­la en­ke­le we­ken ge­le­den ook al de hoon van het pu­bliek. De mi­nis­ter be­sloot na­me­lijk bij­na ach­te­loos een pre­mie van 700.000 rand te ge­ven aan Ma­me­lo­di Sun­downs, om­dat de club de Afri­kaan­se Cham­pi­ons Le­a­gue had ge­won­nen. Cri­ti­ci me­nen dat Mba­lu­la dat geld aan­mer­ke­lijk be­ter had kun­nen be­ste­den, aan­ge­zien Ma­me­lo­di Sun­downs toch al ver­uit de rijk­ste club van het land is. Vil­joen krijgt veel bij­val van fans en col­le­ga’s. Zo noemt zwem­mer Roland Schoe­man de pe­ri­ke­len een van de re­de­nen waar­om Zuid-Afri­kaan­se spor­ters zo wei­nig me­dail­les win­nen. (NOS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.