An­ge­li­na Jo­lie houdt tij­de­lijk voog­dij over kin­de­ren

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

An­ge­li­na Jo­lie houdt tij­de­lijk de voog­dij over haar zes kin­de­ren die ze sa­men met Brad Pitt heeft. Dat zijn Jo­lie en Pitt over­een­ge­ko­men, meldt E-News. Mad­dox (15), Pax (12), Za­ha­ra (11), Shi­loh (10) en de twee­ling Knox en Vi­vi­en­ne (8) blij­ven bij moe­der Jo­lie. Vol­gens in­ge­wij­den was Jo­lie be­zorgd om de vei­lig­heid en ge­zond­heid van de kin­de­ren die vol­gens de ac­tri­ce niet in goe­de han­den zou­den zijn bij Pitt. Een woord­voer­der van de ac­tri­ce maak­te be­kend dat Pitt en Jo­lie vo­ri­ge week tot een over­een­komst over de voog­dij zijn ge­ko­men. “Er is af­ge­spro­ken dat de zes kin­de­ren bij hun moe­der blij­ven en the­ra­peu­ti­sche be­zoe­ken blij­ven ont­van­gen van hun va­der. Dat is be­paald door de Kin­der­be­scher­ming”, al­dus de woord­voer­der. De­tails van de over­een­komst zijn niet be­kend ge­maakt. Het zou gaan om een ver­len­ging van de eer­der ge­maak­te voog­dij­af­spra­ken. Vrij­dag ver­zocht Brad Pitt de rech­ter om ge­za­men­lij­ke voog­dij over de kin­de­ren. Maar Jo­lie be­weert dat Pitt geen goe­de in­vloed is op de kin­de­ren na­dat hij vol­gens de ac­tri­ce ver­baal en fy­siek agres­sief was te­gen hun oud­ste zoon Mad­dox.

Pitt ont­kent zijn zoon enig kwaad te heb­ben aan­ge­daan. Pitt heeft zijn kin­de­ren sinds de breuk met Jo­lie in sep­tem­ber twee keer ge­zien on­der be­ge­lei­ding van een psy­cho­loog van de kin­der­be­scher­ming. Die be­zoe­ken kun­nen wat de kin­der­ber­scher­ming be­treft her­vat wor­den om­dat het in het be­lang van de kin­de­ren is om het con­tact met hun va­der te on­der­hou­den. (NU.nl/foto: luis­a­world.com

en fo­to2: ce­leb­ma­fia.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.