Pra­chi De­sai niet boos op film­ma­kers

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Pra­chi De­sai ont­kent dat ze pro­ble­men had met de film­ma­kers van de mu­si­cal­dra­ma Rock 2. Ge­zegd werd dat de Az­har-ac­tri­ce en haar co-ster­ren Ar­jun Ram­pal en Pu­rab Koh­li het on­eens wa­ren met hen, om­dat de film ge­pro­jec­teerd is als een lief­des­ver­haal tus­sen de per­so­na­ges die ge­speeld wor­den door Farhan Akhtar en Shrad­dha Kap­oor. Toen Pra­chi hier­over ge­vraagd werd, zei ze: “Voor zo­ver ik weet, geen van ons drie­ën heb­ben iets hier­over ge­zegd. Het is ge­woon een ge­rucht en grap­pig. Mis­schien is het een pro­bleem voor de jour­na­lis­ten. Zo te zien mer­ken zij din­gen op, die wij niet zien. Het is mo­ge­lijk dat zij ons graag (op de sets) wil­len zien. Je moet het maar zo be­kij­ken en er­om la­chen.” Pra­chi maak­te acht jaar ge­le­den haar Bol­ly­wood ac­teer­de­buut met Rock On en was erg blij toen ze het wist dat er een ver­volg op de film ge­maakt wordt. Ze speel­de in het eer­ste deel de rol van de vrouw (Saks­hi) van Farhan (Adi­tya Shroff). Voor Rock On 2 werd Pra­chi on­mid­del­lijk ge­strikt, om­dat ze een bij­zon­der ge­hecht­heid aan het pro­ject heeft. “Ik was on­ge­rust over Rock On om­dat ik een zelf­stan­di­ge rol moest spe­len. Eer­lijk ge­zegd, als ik emo­ti­o­neel niet ge­hecht was aan de­ze film, zou ik in geen van mijn films een deug­de­lij­ke rol spe­len. Het is een emo­ti­o­ne­le be­slis­sing om deel uit te ma­ken van Rock On 2, om­dat ik in het eer­ste deel ook speel­de. Ik wil niet dat een an­de­re ac­tri­ce mijn rol speelt”, al­dus de 28-ja­ri­ge ac­tri­ce. Rock On 2 is van­af vrij­dag in the­a­ters te zien. (in­di­a­ti­mes.com / foto: wall­pa­per­sand­back­ground.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.