Marks & Spen­cer ziet om­zet licht op­lo­pen

Times of Suriname - - ECONOMIE -

LON­DEN - Marks & Spen­cer heeft in het eer­ste half­jaar van het lo­pen­de boek­jaar een licht ho­ge­re om­zet ge­boekt, maar de on­der­lig­gen­de winst daal­de. Dit meld­de de Brit­se wa­ren­huis­ke­ten gis­te­ren voor­beurs in een tra­ding up­da­te over de ver­slag­pe­ri­o­de die op 1 ok­to­ber ein­dig­de. De groeps­om­zet steeg ten op­zich­te van de­zelf­de pe­ri­o­de in 2015 met 0,9 pro­cent naar 4.994 mil­joen Brit­se pond. Het on­der­lig­gen­de ope­ra­ti­o­ne­le re­sul­taat voor be­las­tin­gen kwam uit op 231,3 mil­joen Brit­se pond, een da­ling met 18,6 pro­cent.

In het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk was er spra­ke van een da­ling van 18,3 pro­cent van het on­der­lig­gen­de ope­ra­ti­o­neel re­sul­taat door meer kos­ten en een la­ge­re bru­to­winst bij Clothing & Ho­me.

Het be­drijf hand­haaf­de het in­te­rim­di­vi­dend op 6,8 pen­ce per aan­deel Marks & Spen­cer, maar be­sloot ook geen aan­vul­ling aan de be­leg­ger te re­tour­ne­ren in de twee­de helft van het boek­jaar van­we­ge on­ze­ker­he­den in de markt en stra­te­gi­sche ver­an­de­rin­gen. De stra­te­gie be­staat con­creet voor­al uit slui­ting van 53 win­kels, waar­on­der ook in Ne­der­land en af­scheid van 10 ver­lies­la­ten­de mark­ten. Daar­mee zijn 2.100 ar­beids­plaat­sen ge­moeid. Het be­drijf blijft ge­com­mit­teerd aan joint ven­tu­res in In­dia en Grie­ken­land. Ver­der komt de na­druk in­ter­na­ti­o­naal te lig­gen op fran­chi­ses.

Het be­drijf ver­wacht nu een ver­de­re da­ling van het Brit­se pond. Er wordt op jaar­ba­sis een groei van de bru­to­mar­ge voor­zien in het Clothing & Ho­me-seg­ment tus­sen de 0 en 50 ba­sis­pun­ten. Het in­ves­te­rings­ni­veau wordt ver­wacht uit te ko­men op 400 mil­joen Brit­se pond. Marks & Spen­cer voor­ziet een voor­zie­ning tus­sen de 150 en 200 mil­joen Brit­se pond in ver­band met het ver­trek uit een aan­tal in­ter­na­ti­o­na­le mark­ten. (Beurs­dui­vel/foto: vir­tuous­re­tail.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.