Meer winst voor staal­gi­gant Ar­cel­orMit­tal

Times of Suriname - - ECONOMIE -

LUXEM­BURG - Staal­gi­gant Ar­cel­orMit­tal heeft de winst af­ge­lo­pen kwartaal zien toe­ne­men op een la­ge­re om­zet. Het aan de beurs in Amsterdam ge­no­teer­de con­cern pro­fi­teer­de van ver­be­ter­de eco­no­mi­sche om­stan­dig­he­den, al blijft over­ca­pa­ci­teit in de mon­di­a­le staal­in­du­strie een bron van zorg. Ar­cel­orMit­tal zet­te een om­zet van 14,5 mil­jard dol­lar (13,1 mil­jard eu­ro) in de boe­ken, 7 pro­cent min­der dan een jaar eer­der. Het be­drijfs­re­sul­taat daar­en­te­gen ging om­hoog, met ruim 40 pro­cent, naar 1,9 mil­jard dol­lar. Dat is wel iets min­der dan ana­lis­ten ge­mid­deld had­den voor­zien. On­der de streep bleef een winst over van 680 mil­joen dol­lar, na een ver­lies van 711 mil­joen dol­lar in het der­de kwartaal van 2015. De gang van za­ken tot dus­ver in het vier­de kwartaal is min­der gun­stig, zei top­man Lakshmi Mit­tal. Hoe­wel de vraag sta­biel blijft, zet een on­ver­wach­te stij­ging van de ko­len­prijs in com­bi­na­tie met la­ge­re staal­prij­zen in de Ver­e­nig­de Sta­ten, de winst­ge­vend­heid on­der druk. ‘s We­relds groot­ste staal­pro­du­cent kampt net als zijn con­cur­ren­ten met de ge­vol­gen van over­ca­pa­ci­teit. Met na­me Chi­ne­se staal­be­drij­ven ver­ko­pen hun pro­duc­ten te­gen zeer la­ge prij­zen. De sec­tor zal daar een ant­woord op moe­ten vin­den, zei Mit­tal. “Maar al met al zijn wij blij met de voort­gang die wij dit jaar heb­ben ge­boekt.”

Ar­cel­orMit­tal ver­scheep­te in het der­de kwartaal 20,3 mil­joen ton staal. Dat is 1 mil­joen ton min­der dan een jaar eer­der. Ook de pro­duc­tie van ij­zer­erts viel la­ger uit dan in de­zelf­de pe­ri­o­de vo­rig jaar. Het be­drijf ver­wacht dat de staal­le­ve­rin­gen in het vier­de kwartaal op on­ge­veer het­zelf­de ni­veau uit­ko­men als in de af­ge­lo­pen pe­ri­o­de.

De koers van Ar­celor schoot 5% om­laag naar een stand van €5,86.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.