Hen­kel ziet om­zet en re­sul­taat op­lo­pen

Times of Suriname - - ECONOMIE -

DÜS­SEL­DORF - Hen­kel heeft in het der­de kwartaal van 2016 een ho­ge­re winst ge­re­a­li­seerd op een licht ge­ste­gen om­zet, on­danks te­gen­zit­ten­de wis­sel­koer­s­ef­fec­ten. Dit maak­te het Duit­se le­vens­mid­de­len­con­cern en de con­cur­rent van Uni­lever voor­beurs be­kend.

De om­zet steeg met 3,4 pro­cent naar 4.784 mil­joen eu­ro. Au­to­noom be­droeg de om­zet­groei 2,8 pro­cent, waar­bij in de op­ko­men­de mark­ten een di­to groei van 6,7 pro­cent werd ge­re­a­li­seerd. Ne­ga­tie­ve wis­sel­koer­s­ef­fec­ten druk­ten de om­zet in het af­ge­lo­pen kwartaal met 3,3 pro­cent.

Het aan­ge­pas­te ope­ra­ti­o­neel re­sul­taat (Ebit) steeg met 7,6 pro­cent naar 837 mil­joen eu­ro. De aan­ge­pas­te EBIT-mar­ge steeg daar­bij met 0,7 pro­cent­punt naar 17,6 pro­cent. On­der de streep res­teer­de een net­to­winst van 576 mil­joen eu­ro te­gen 484 mil­joen in de­zelf­de pe­ri­o­de vo­rig jaar.

“Wij blij­ven ons rich­ten op het uit­nut­ten van on­ze mer­ken, markt­aan­deel en in­no­va­tie om zo on­ze doel­stel­lin­gen te be­rei­ken”, al­dus CEO Hans van By­len, die ver­der sprak van een ‘ster­ke’ pres­ta­tie in het der­de kwartaal. Daar­bij droe­gen al­le drie di­vi­sies bij aan de ho­ge­re winst.

Het be­drijf, dat met pro­duc­ten voor huis­hou­de­lij­ke en per­soon­lij­ke ver­zor­ging zo­als de mer­ken Per­sil en Sch­warz­kopf con­cur­reert met Uni­lever, hand­haaf­de de out­look voor heel 2016 met een ver­wach­te au­to­no­me om­zet­groei van 2 tot 4 pro­cent, een stij­ging van de aan­ge­pas­te EBIT-mar­ge tot meer dan 16,5 pro­cent en een toe­na­me van de aan­ge­pas­te winst per aan­deel van 8 tot 11 pro­cent. Wel waar­schuw­de top­man Van By­len voor de rest van dit jaar voor uit­da­gin­gen en een on­ze­ke­re markt. Het aan­deel Hen­kel sloot maan­dag 0,9 pro­cent ho­ger op 113,85 eu­ro.

(Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.