Grieks toe­ris­me be­leeft re­cord­zo­mer dank­zij Turk­se staats­greep

Times of Suriname - - BUITENLAND -

GRIE­KEN­LAND - De Griek­se toe­ris­me­bran­che zit voor het eerst sinds 2008 weer in de lift. Vol­gens de Griek­se on­der­mi­nis­ter van Toe­ris­me was er dit jaar spra­ke van groot­ste om­zet ooit ge­me­ten. De prog­no­se is dat er over het ge­he­le jaar een om­zet wordt ge­boekt die de ver­wach­tin­gen met 27 mil­joen over­stijgt.

Tot en met de maand sep­tem­ber was er een groei van 7 pro­cent. De toe­ris­me-in­du­strie heeft baat bij po­li­tie­ke sta­bi­li­teit die sinds vo­rig jaar heerst. Vo­rig jaar werd de Griek­se zo­mer ge­ken­merkt door fi­nan­ci­ë­le en po­li­tie­ke cri­ses. Toen­ma­lig mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën Va­rou­fa­k­is blok­keer­de lan­ge tijd de door de Eu­ro­pe­se Unie af­ge­dwon­gen be­zui­ni­gin­gen. Door de on­ze­ker­heid over de toe­komst ston­den er lan­ge rij­en voor de pin­au­to­ma­ten. Ook wer­den de Griek­se ei­lan­den vo­rig jaar over­spoeld door vluch­te­lin­gen uit Afri­ka en Sy­rië. Sinds het vluch­te­lin­ge­n­ak­koord met Tur­kije is dit sterk ver­min­derd.

Ook ‘pro­fi­teer­de’ Grie­ken­land van de on­rust in Tur­kije en Egyp­te, lan­den aan de Mid­del­land­se zee die wer­den ge­teis­terd door staats­gre­pen, aan­sla­gen en po­li­tie­ke on­rust. De groei van het toe­ris­me is zeer wel­kom in Grie­ken­land; die in­du­strie be­treft meer dan 25 pro­cent van de Griek­se eco­no­mie. Ook is een groei­en­de eco­no­mie hard no­dig, om te­ge­moet te kun­nen ko­men aan de steun­pak­ket­ten die de Eu­ro­pe­se Cen­tra­le Bank ver­leen­de aan de Griek­se re­ge­ring.

(de Volks­krant)

De toe­ris­me-in­du­strie heeft baat bij po­li­tie­ke sta­bi­li­teit die sinds vo­rig jaar heerst. (GTP Head­lines)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.