Or­bán lijdt ge­voe­li­ge ne­der­laag in Hon­gaars par­le­ment

Times of Suriname - - BUITENLAND -

HONGA­RIJE - Het Hon­gaar­se par­le­ment heeft een grond­wet­te­lijk amen­de­ment over de ver­plich­te sprei­ding van vluch­te­lin­gen af­ge­we­zen. Pre­mier Vik­tor Or­bán lijdt daar­mee een ge­voe­li­ge ne­der­laag in eigen land. Het amen­de­ment moest Honga­rije te al­len tij­de het laat­ste woord ge­ven wan­neer de Eu­ro­pe­se Unie het Oost-Eu­ro­pe­se land zou vra­gen om vluch­te­lin­gen op te ne­men.

Or­báns Fi­desz-par­tij kwam bij de stem­ming gis­ter­mor­gen twee stem­men te­kort voor de be­no­dig­de twee­der­de meer­der­heid. De op­po­si­tie­par­tij­en, zo­wel links als rechts, boy­cot­ten de stem­ming. Daar­on­der was ook de rechts­ex­tre­mis­ti­sche par­tij Job­bik, waar Fi­desz nor­ma­li­ter op leunt om een meer­der­heid te be­ha­len. Job­bik is net als Fi­desz sterk ge­kant te­gen het op­ne­men van vluch­te­lin­gen, in Honga­rije, maar had in de aan­loop naar de stem­ming een voor­waar­de ge­steld. Al­leen wan­neer de re­ge­ring zou stop­pen met de ver­koop van het Hon­gaar­se staats­bur­ger­schap aan rij­ke bui­ten­lan­ders, zou Job­bik voor het amen­de­ment stem­men.

On­der het door Job­bik be­kri­ti­seer­de pro­gram­ma plaatst de Hon­gaar­se re­ge­ring sinds 2013 advertenties in het bui­ten­land die ver­mo­gen­de waar­on­der Sa­oe­di­ërs en Tur­ken bij de aan­koop van zo­ge­he­ten ‘obli­ga­ties’ het Hon­gaars staats­bur­ger­schap in het voor­uit­zicht stelt. Zo’n ‘obli­ga­tie’ is te koop voor 360 dui­zend eu­ro, waar­van 300 dui­zend als le­ning. En­ke­le dui­zen­den men­sen zou­den op die ma­nier al een Hon­gaars pas­poort heb­ben ge­kre­gen. Twee we­ken ge­le­den kon­dig­de de Hon­gaar­se re­ge­ring aan het pro­gram­ma stop te zet­ten, maar dat voor­ne­men moet nog in wet wor­den ver­an­kerd. Job­bik speel­de het hard: zo­lang het staats­bur­ger­schap wet­te­lijk nog steeds te koop is, krijgt Or­bán de door hem ge­wens­te meer­der­heid niet. Or­bán had op het amen­de­ment aan­ge­stuurd na het mis­luk­te re­fe­ren­dum van be­gin ok­to­ber. 3,2 mil­joen (98 pro­cent) Honga­ren stem­den des­tijds te­gen de Eu­ro­pe­se ver­de­lings­plan­nen van vluch­te­lin­gen, maar de op­komst bleef on­der de be­no­dig­de 50 pro­cent, zo­dat het re­fe­ren­dum niet bin­dend was. Nu strandt dus ook Or­báns twee­de poging om het an­ti­vluch­te­lin­gen­sen­ti­ment in de wet vast te leg­gen.

(de Volks­krant)

Par­le­men­ta­ri­ërs van de ex­treem­recht­se par­tij Job­bik toon­den na de stem­ming een span­doek waar­op zij Or­ban voor ver­ra­der uit­maak­ten. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.