In­val bij hoofd­kan­toor Sams­ung na po­li­tie­ke rel Zuid-Ko­rea

Times of Suriname - - BUITENLAND -

ZUID-KO­REA - De ZuidKo­re­aan­se au­to­ri­tei­ten heb­ben gis­te­ren in Se­oul een in­val ge­daan bij Sams­ung Elec­tro­nics. Aan­kla­gers on­der­zoe­ken vol­gens pers­bu­reau Yon­hap of het be­drijf fi­nan­ci­ë­le steun heeft ver­leend aan de doch­ter van een ver­trou­we­lin­ge van pre­si­dent Park Geun-hye.

De pre­si­dent is mo­men­teel ver­wik­keld in een po­li­tiek schan­daal rond de ver­meen­de be­moei­e­nis van haar ver­trou­we­lin­ge Choi Soon-sil met re­ge­rings­za­ken. Choi Soon­sil is de doch­ter van de re­li­gi­eu­ze cult­lei­der Choi Tae-min, die naar ver­luidt tot zijn dood in 1994 in­vloed uit­oe­fen­de op pre­si­dent Park. Jus­ti­tie doet on­der­zoek naar be­schul­di­gin­gen dat Sams­ung om­ge­re­kend 2,8 mil­joen eu­ro be­schik­baar stel­de aan een be­drijf van Choi en haar doch­ter.

Het geld is vol­gens Yon­hap mo­ge­lijk ge­bruikt om de paard­rijd­trai­ning van de doch­ter te be­kos­ti­gen. Zij was eer­der lid van de na­ti­o­na­le rui­ter­ploeg van het Azi­a­ti­sche land. De aan­kla­gers zou­den op zoek zijn naar ge­ge­vens over de ban­den tus­sen Sams­ung en de Ko­re­aan­se rui­ter­fe­de­ra­tie. Die or­ga­ni­sa­tie wordt er­van ver­dacht de re­gels te heb­ben ver­an­derd om de doch­ter van Choi te be­voor­de­len.

Park heeft al twee keer pu­blie­ke­lijk haar ex­cu­ses aan­ge­bo­den voor de be­lan­gen­ver­stren­ge­ling met Choi, die ook zou heb­ben mee­ge­schre­ven aan toe­spra­ken van de pre­si­dent. Voor de Zuid-Ko­re­aan­se be­vol­king zijn ex­cu­ses niet vol­doen­de: af­ge­lo­pen week gin­gen tien­dui­zen­den de­mon­stran­ten de straat op, die he af­tre­den van pre­si­dent Park ei­sen. Vol­gens de or­ga­ni­sa­tie wa­ren er bij­na hon­derd­dui­zend men­sen op de been, waar­mee de be­to­ging een van de groot­ste pro­tes­ten in het land is sinds ja­ren.

(de Volks­krant)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.