Eu­ro­pe­se Unie roept Tur­kije op par­le­me­tai­re de­mo­cra­tie te red­den

Times of Suriname - - BUITENLAND -

LUXEM­BURG - De Eu­ro­pe­se Unie en de EU­lid­sta­ten roe­pen Tur­kije op de par­le­men­tai­re de­mo­cra­tie te red­den en de rechts­staat en de men­sen­rech­ten te res­pec­te­ren. Het land moet het recht op een eer­lijk pro­ces ga­ran­de­ren, zo­als dat hoort bij een kan­di­daat-lid voor de EU.

Dat schrijft EU-bui­ten­land­chef Fe­de­ri­ca Mog­heri­ni gis­te­ren in een ver­kla­ring. De EU-lan­den zijn zeer be­zorgd over de re­cen­te ont­wik­ke­lin­gen in Tur­kije. De mo­ge­lij­ke her­in­tro­duc­tie van de dood­straf, de be­per­kin­gen van de vrij­heid van me­nings­ui­ting en so­ci­a­le me­dia, de slui­ting van me­dia­be­drij­ven en ar­res­ta­tie van jour­na­lis­ten en par­le­men­ta­ri­ërs van de op­po­si­tie zijn ex­treem zorg­wek­kend.

Al de­ze maat­re­ge­len ver­zwak­ken de rechts­staat en het res­pect voor men­sen­rech­ten en bren­gen de par­le­men­tai­re de­mo­cra­tie in ge­vaar, al­dus Mog­heri­ni. Dat ver­hoogt de span­nin­gen in heel de Turk­se sa­men­le­ving, voor­al in het Koer­di­sche zuid­oos­ten.

De EU steunt Tur­kije in zijn strijd te­gen het ter­ro­ris­me, maar ac­ties te­gen de Koer­di­sche PKK moe­ten wel in lijn zijn met de ba­sa­le de­mo­cra­ti­sche prin­ci­pes. Een te­rug­keer naar een ge­loof­waar­dig po­li­tie­ke dia­loog is es­sen­ti­eel voor de Turk­se de­mo­cra­tie en de sta­bi­li­teit in de re­gio, staat in de ver­kla­ring. De lid­sta­ten staan klaar om de dia­loog met Tur­kije voort te zet­ten, al­dus Mog­heri­ni. De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie pre­sen­teert mor­gen een voort­gangs­rap­por­ta­ge over het toe­tre­dings­pro­ces van Tur­kije tot de EU. Uit ge­lek­te con­cep­ten blijkt dat dit een erg kri­tisch rap­port is. In on­der meer het Eu­ro­pees Par­le­ment gaan stem­men op de toe­tre­dings­on­der­han­de­lin­gen te sta­ken.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.