Mys­te­ri­eu­ze ‘ping’ in Noor­de­lij­ke IJs­zee houdt Ca­na­de­zen in de ban

Times of Suriname - - BUITENLAND -

CA­NA­DA - Een vreemd ge­luid ver­jaagt wil­de die­ren in het Ca­na­de­se noord­pool­ge­bied. Dat be­we­ren es­ki­mo­ja­gers al­thans. Het le­ger van Ca­na­da is een on­der­zoek ge­start naar het mys­te­rie, waar­van de sleu­tel in de Straat van Fu­ry en He­cla zou lig­gen. Wal­vis­sen, rob­ben en zelfs ren­die­ren. Nor­ma­li­ter stikt het er­van in Ca­na­da’s noor­de­lijk­ste pro­vin­cie Nuna­vut, maar sinds af­ge­lo­pen zo­mer zijn de die­ren ver­dwe­nen, zeg­gen ja­gers uit het piep­klei­ne dorp­je Igloolik. De oor­zaak is vol­gens hen een mys­te­ri­eus ge­luid. Som­mi­gen spre­ken van een ‘ping’, an­de­ren van een ‘piep’ of ‘brom’. Het zou van de zee­bo­dem ko­men en die­ren ver­ja­gen in de wij­de om­ge­ving van de Straat van Fu­ry en He­cla, een wak­vlak­te te mid­den van pak­ijs.

“De door­gang is een mi­gra­tie­rou­te voor Groen­land­se wal­vis­sen en baard- en rin­gel­rob­ben. Door­dat het wa­ter nooit vol­le­dig be­vriest, ko­men de zoog­die­ren in gro­ten ge­ta­le over­win­te­ren. Er is al­tijd vol­doen­de voed­sel. Dit maakt de wak­vlak­te zo­wel ’s zo­mers als ’s win­ters tot een van de be­lang­rijk­ste jacht­ge­bie­den, maar nu is er geen land- of zee­dier te be­speu­ren”, ver­klaar­de plaat­se­lij­ke po­li­ti­cus Ge­or­ge Qulaut te­gen­over de Ca­na­de­se om­roep CBC. Die zegt het ge­luid zelf nog niet ge­hoord te heb­ben en even­min ie­mand te heb­ben ge­spro­ken die het wel hoor­de. Op ver­zoek van de on­ge­rus­te be­vol­king is het Ca­na­de­se le­ger een on­der­zoek be­gon­nen. Vlieg­tui­gen, voor­zien van spe­ci­a­le meet­ap­pa­ra­tuur in de hoop het mys­te­ri­eu­ze ge­luid op te van­gen, vlie­gen bo­ven het ge­bied. Wa­ter­spor­ters die met een pri­vé­jacht door de Straat voe­ren, zou­den over de boord­ra­dio heb­ben ge­meld dat ze het mys­te­ri­eu­ze ge­luid door de romp van hun vaar­tuig kon­den ho­ren. De lo­ca­le be­vol­king heeft ver­schil­len­de the­o­rie­ën over de oor­zaak van het mys­te­rie. Som­mi­gen ver­den­ken Gr­een­pea­ce er­van so­n­ar­ba­kens in de Straat te heb­ben la­ten zak­ken om de zoog­die­ren te be­hoe­den voor de slacht. An­de­ren me­nen dat mijn­bouw­be­drijf Baf­fin­land met so­nar­ap­pa­ra­tuur on­der­zoekt waar ij­zer­erts in de bo­dem zit, maar dit ge­rucht wordt door het be­drijf te­gen­ge­spro­ken.

(HLN)

De wak­vlak­te in de Straat van Fu­ry en He­cla. (The Sun)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.