Prins Harry maakt zich zor­gen om vei­lig­heid nieu­we vrien­din

Times of Suriname - - BUITENLAND - Prins Harry heeft nu een re­la­tie met Meghan Mar­kle, die door de pa­pe­raz­zi wordt ach­ter­volgd. (i1os.com)

GROOT-BRITTANNIE Het Brit­se ko­nings­huis heeft een ver­kla­ring naar bui­ten ge­bracht waar­in Prins Harry zijn zor­gen uit over de vei­lig­heid van zijn vrien­din Meghan Mar­kle. In de ver­kla­ring wordt de re­la­tie van de twee be­ves­tigd. De Ca­na­de­se ac­tri­ce Mar­kle (35) wordt sinds de be­rich­ten in de me­dia over hun ver­meen­de re­la­tie ach­ter­volgd door pa­pa­raz­zi. “Prins Harry weet dat de com­men­ta­ren zul­len zijn dat dit de prijs is die je be­taalt voor het af­spre­ken met een prins en dat het er­bij hoort. Daar is hij het per­ti­nent mee on­eens. “Het is geen spel­le­tje. Het is haar le­ven en dat van mij.” De 32-ja­ri­ge prins is zich be­wust van de in­te­res­se in zijn pri­véle­ven, maar stelt dat er de laat­ste we­ken een grens is over­schre­den. “Zijn vrien­din, Meghan Mar­kle, is het on­der­werp ge­weest van mis­bruik, be­le­di­ging, sek­sis­me en ra­cis­me.”

Prins Harry maakt zich door de­ze ge­beur­te­nis­sen zor­gen over de vei­lig­heid van zijn vrien­din. In de ver­kla­ring is te le­zen dat hij te­leur­ge­steld is dat hij haar niet kan be­scher­men. Door met de ver­kla­ring naar bui­ten te ko­men hoopt hij dat men­sen haar met rust la­ten. On­der meer de moe­der van Mar­kle is het doel­wit ge­weest van pa­pa­raz­zi. “De moe­der van Meghan moest zich door fo­to­gra­fen die voor haar deur ston­den heen wor­ste­len. Jour­na­lis­ten pro­beer­den il­le­gaal Meg­hans huis bin­nen te ko­men, waar­door de po­li­tie moest uit­ruk­ken.” Ook de vrien­den en eer­de­re re­la­ties van Mar­kle zijn vol­gens Ken­sing­ton Pala­ce las­tig­ge­val­len. “Er zijn gro­te be­dra­gen ge­bo­den aan haar ex-vriend. Vrij­wel ie­de­re vriend, (oud-)col­le­ga en men­sen waar­van ze houdt zijn be­na­derd.” Het is uit­zon­der­lijk dat het Brit­se ko­nings­huis met een der­ge­lij­ke ver­kla­ring komt. De ge­ruch­ten dat de Suits­ac­tri­ce en de prins een stel zijn do­ken eind ok­to­ber op. De twee leer­den el­kaar ken­nen in Tor­on­to, waar hij aan­we­zig was bij de lan­ce­ring van de In­vic­tus Ga­mes. Vol­gens bron­nen is de prins tot over zijn oren ver­liefd. Harry zou haar al heb­ben voor­ge­steld aan zijn va­der, prins Charles. Prins Harry had eer­der re­la­ties met Chel­sy Da­vy en Cres­si­da Bo­nas. Mar­kle was eer­der ge­trouwd met film­pro­du­cent Tre­vor Engelson. In 2013 scheid­de ze van hem.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.