Schot­land mengt zich in ho­ger be­roep over Brexit

Times of Suriname - - BUITENLAND -

GROOT-BRITTANNIE - De Schot­se re­ge­ring mengt zich in de zaak over uit­tre­ding van het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk uit de Eu­ro­pe­se Unie. Schot­land vindt dat daar een par­le­men­tai­re stem­ming voor no­dig is en steunt daar­om de aan­kla­gers in een rechts­zaak die bin­nen­kort bij de hoog­ste Brit­se rech­ter voor­komt.

De hoog­ste ju­ri­di­sche amb­te­naar van de Schot­se re­ge­ring, de Lord Ad­vo­ca­te, wil een ver­kla­ring ge­ven in de recht­bank. Eer­der maak­te de Schot­se re­ge­ring al be­kend in­men­ging te over­we­gen, meldt de BBC.

De Ho­ge Raad in Lon­den oor­deel­de don­der­dag dat par­le­men­tai­re toe­stem­ming no­dig is voor het be­gin­nen van de zo­ge­noem­de ar­ti­kel 50-pro­ce­du­re. Ar­ti­kel 50 uit het ver­drag van Lis­sa­bon is de eni­ge ma­nier waar­op een lid­staat zijn lid­maat­schap van de Eu­ro­pe­se Unie kan beein­di­gen. De Brit­se re­ge­ring van pre­mier The­re­sa May is te­gen de uit­spraak in ho­ger be­roep ge­gaan. Schot­land pro­beert te voor­ko­men dat het Hoog­ge­rechts­hof de uit­spraak van de Ho­ge Raad ver­werpt. De zaak te­gen de re­ge­ring werd aan­ge­span­nen door en­ke­le in­wo­ners van het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk en Brit­ten die in het bui­ten­land wo­nen. In het ho­ger be­roep krij­gen ze bij­val van Noor­dIer­land en Schot­land. Als de zaak door hen ge­won­nen wordt, moet een par­le­men­tai­re stem­ming over Brexit vol­gen. Als een meer­der­heid van het par­le­ment te­gen het in gang zet­ten van de ar­ti­kel 50-pro­ce­du­re stemt, kan de Brexit for­meel dus niet door­gaan. Een krap­pe meer­der­heid van de Brit­se be­vol­king heeft in ju­ni vóór een Brexit ge­stemd. Het kamp dat de EU wil ver­la­ten wist ui­t­ein­de­lijk 51,9 pro­cent van de stem­men te win­nen, het ‘bremain’-kamp bleef ste­ken op 48,1 pro­cent. Bij­na 17,5 mil­joen Brit­ten stem­den voor een Brexit. May meent dat haar re­ge­ring de uit­tre­dings­pro­ce­du­re kan be­gin­nen, om­dat het par­le­ment eer­der toe­stem­ming heeft ge­ge­ven om het volk daar­over te la­ten stem­men. De be­slis­sing kwam daar­mee bij de be­vol­king te lig­gen.

De kla­gers noe­men de be­slis­sing van May om het par­le­ment te pas­se­ren “on­grond­wet­te­lijk”. Ze vin­den dat het de­mo­cra­tisch ge­ko­zen par­le­ment zich daar­over moet kun­nen uit­spre­ken.

(NU.nl)

Ni­co­la Stur­ge­on, pre­mier van Schot­land en lei­der van de Scot­tish Na­ti­o­nal Par­ty. (Scep­ti­cal Scot)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.