Au­di A5 Ca­bri­o­let vol­gens ver­trouwd recept

Times of Suriname - - AUTO -

Heel her­ken­baar, maar toch vol­le­dig nieuw. De nieu­we Au­di A5 Ca­bri­o­let volgt het recept van zijn dich­te broer: iets gro­ter, een la­ger ge­wicht en toch een stij­ve­re car­ros­se­rie.

Waar de A5 Cou­pé 60 ki­lo­gram lich­ter werd, gaat dat niet op voor de Au­di A5 Ca­bri­o­let. Hier blijft de ge­wichts­be­spa­ring be­perkt tot 40 ki­lo­gram. Zo heeft de A5 Ca­bri­o­let als voor­wiel­aan­ge­dre­ven 2.0 TDI nu een leeg­ge­wicht van 1690 ki­lo­gram. Au­di heeft er­voor ge­ko­zen om de tor­sie­stijf­heid te ver­be­te­ren en daar is wat ex­tra ge­wicht in gaan zit­ten. Wel met re­sul­taat, want zo is de au­to veer­tig pro­cent stij­ver ge­wor­den dan zijn voor­gan­ger.

Net als zijn voor­gan­ger krijgt de nieu­we Au­di A5 Ca­bri­o­let een akoes­ti­sche stof­fen kap. En ook net als bij zijn voor­gan­ger is die kap tot een snel­heid van 50 km/h elek­trisch te be­die­nen en laat hij zich in 15 se­con­den ope­nen. Slui­ten duurt iets lan­ger, daar heeft de gro­te kap 18 se­con­den voor no­dig.

De Au­di A5 Ca­bri­o­let krijgt – ui­ter­aard – al­le tech­niek aan boord die de A5 Cou­pé ook heeft. Dat be­te­kent dat hij le­ver­baar wordt met de Vir­tu­al Cock­pit, Au­di’s vol­le­dig di­gi­ta­le in­stru­men­ta­ri­um en ook de nieu­we ver­sie van Au­di’s MMI in­fo­tain­ment­sys­teem. In to­taal kun je de au­to met der­tig as­sis­ten­tie­sys­te­men ko­pen, waar­on­der een rij­baan­as­sis­tent, adap­tie­ve cruise control met fi­leas­sis­tent en zelfs een uit­stap­as­sis­tent, die waar­schuwt als er iets aan­komt als je uit wilt stap­pen.

Bij de ver­koop­start in maart wordt de au­to ge­le­verd met twee ben­zi­ne­mo­to­ren en drie die­sels. Ook hier geen ver­ras­sin­gen: je kunt kie­zen uit de 190 pk of 252 pk ster­ke 2.0 TFSI, de 190 pk ster­ke 2.o TDI en de 3.0 TDI met 218 pk of 286 pk. Hij wordt le­ver­baar met drie ver­snel­lings­bak­ken: een hand­ge­scha­kel­de zes­bak, een ze­ven­traps­au­to­maat met dub­be­le kop­pe­ling (S-Tro­nic) en een acht­traps­au­to­maat met kop­pel­om­vor­mer (tip­tro­nic). Daar­naast wordt hij le­ver­baar met voor­wiel­aan­drij­ving en vier­wiel­aan­drij­ving.

Au­di trekt ook met­een het doek van de S5 Ca­bri­o­let. Ook hier geen ver­ras­sin­gen: de au­to krijgt de nieu­we 3.0 TFSI met 354 pk, waar­mee hij weer een stuk snel­ler wordt. De open S5 sprint in 5,1 tel­len naar 100 km/u. Daar­mee is hij ove­ri­gens vier tien­den tra­ger dan de Cou­pé, maar ook maar twee tien­den tra­ger dan de vo­ri­ge Au­di RS5 Ca­bri­o­let. De prij­zen zijn nog niet be­kend­ge­maakt, maar zul­len dich­ter bij de markt­in­tro­duc­tie vol­gen.

(De Te­le­graaf/foto: YouTu­be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.