Com­pleet nieu­we Volks­wa­gen Po­lo komt er­aan

Times of Suriname - - AUTO -

Voor het eerst in zijn be­staan zal de Volks­wa­gen Po­lo in leng­te groei­en tot meer dan 4,10 me­ter. Daar­door zal de Po­lo meer in­te­ri­eur­ruim­te bie­den en de ster­ke con­cur­ren­tie in de vorm van een even­eens fon­kel­nieu­we Ford Fie­sta en de po­pu­lai­re Peu­ge­ot 208 de no­di­ge weer­stand kun­nen bie­den.

De nieu­we ge­ne­ra­tie Volks­wa­gen Po­lo laat zich nog niet dit jaar zien. Volks­wa­gen heeft er te­gen­woor­dig een hand­je van om nieu­we mo­del­len pas kort voor hun pu­blieksop­tre­den te pre­sen­te­ren. Het de­buut van de nieu­we hatch­back staat ge­pland voor de Au­to­sa­lon van Genè­ve, die in maart plaats­heeft. Re­ken er maar op dat de eer­ste plaat­jes pas in fe­bru­a­ri de we­reld wor­den in­ge­stuurd.

Dan nog is Volks­wa­gen er vroeg bij om de nieu­we Po­lo te to­nen. De pro­duc­tie van het mo­del start aan het be­gin van de zo­mer, zo­dat in au­gus­tus de eer­ste exem­pla­ren bij de dea­ler ver­schij­nen. Er staat dan wel een aan­ge­past le­ve­rings­pro­gram­ma in de show­room. De nieu­we Po­lo de­bu­teert als vijf­deurs hatch­back en daar blijft het bij. De drie­deurs­va­ri­ant is uit kos­ten­oog­punt ge­schrapt. De vraag naar die va­ri­ant is der­ma­te laag, dat de Duit­sers de in­ves­te­ring niet zul­len te­rug­ver­die­nen. Het be­te­kent dat de Po­lo GTI voor het eerst al­leen als vijf­deurs hatch­back le­ver­baar wordt. De Cros­sPo­lo moet het veld rui­men, maar in plaats van dat mo­del ver­schijnt er een se­ri­eu­ze SUV in de klas­se van de Po­lo.

Het be­hoeft geen ver­de­re uit­leg dat de de­sign­af­de­ling van Volks­wa­gen het be­staan­de ont­werp ver­der ver­fijnd. Hij be­houdt de ka­rak­te­ris­tie­ke car­ros­se­rie­lijn, on­danks de toe­ge­no­men bui­ten af­me­tin­gen. Het is niet al­leen in de leng­te dat de hatch­back gro­ter wordt, ook in de breed­te. Over de hoogte is nog niet be­kend. Volks­wa­gen geeft de groot­ste Po­lo te­vens een groot­ste wiel­ba­sis ook. Naar ver­luidt neemt de af­stand tus­sen de voor- en ach­ter­as met zo’n ne­gen cen­ti­me­ter toe, wat ove­ri­gens min­der is dan de koets groeit. Volks­wa­gen past op de hatch­back de zo­ge­he­ten MQB A0-ar­chi­tec­tuur toe, een voor­de­li­ge va­ri­ant van MQB.

Door de gro­te­re wiel­ba­sis zou de Po­lo meer in­te­ri­eur­ruim­te bie­den. Be­lang­rijk, maar de toe­pas­sing van de MQB­com­po­nen­ten zorgt er­voor dat de zes­de Po­lo tal van voor­zie­nin­gen op het ge­bied van con­nec­ti­vi­teit en vei­lig­heids­sys­te­men kan bie­den zo­als het merk ook op de gro­te­re Golf le­vert. Bo­ven­dien draagt de MQB-ar­chi­tec­tuur er aan bij dat het wa­gen­ge­wicht van de Po­lo in ver­ge­lij­king met het be­staan­de ty­pe fors daalt. Er is spra­ke van zo’n 70 kg, al laat VW zich daar nog niet over uit.

Voor de aan­drij­ving komt Volks­wa­gen met twee nieu­we mo­to­ren, een 1,5 li­ter vier­ci­lin­der in zo­wel ben­zi­ne als die­sel. De olie­ge­stook­te ver­sie zal er in ver­schil­len­de con­fi­gu­ra­ties ko­men, waar­bij het ver­mo­gen uit­een­loopt van 90 tot 130 pk. Het blok ver­vangt de hui­di­ge 1.2, 1.4 en 1.6 die­sel. Het ben­zi­ne­gam­ma krijgt een 140 en 160 pk ster­ke een­punt-vijf, die naast de 1.0 (T) FSI wordt aan­ge­bo­den. Voor de GTI staat een 2,0 li­ter vier­ci­lin­der met tur­bo ge­pland. Vier­wiel­aan­drij­ving wordt de­ze keer ook be­schik­baar. De Po­lo is de eer­ste loot aan de B-seg­ment­stam van het Volks­wa­gen-con­cern. Na de Po­lo ko­men de A1 van Au­di (2018), de Seat Ibi­za en de Sko­da Fa­bia. Laatst­ge­noem­de zou vol­gens een in­si­der pas rond 2020 ko­men. Voor de A1 wordt 2018 ge­noemd. (DeTe­le­graaf/foto: YouTu­be/

Car­wow)

Voor­heen was de Volks­wa­gen Cross Up al­leen le­ver­baar met de 75 pk va­ri­ant van de 1,0 li­ter drie­ci­lin­der. Daar­mee was hij niet echt tot in­druk­wek­ken­de pres­ta­ties in staat: 0-100 km/h deed hij in 14,2 se­con­den. Daar­om voegt Volks­wa­gen nu ook de 1.0 TSI met 90 pk toe aan het mo­to­ren­gam­ma.

Vijf­tien mil­li­me­ter

Net als de Up heeft ook de Volks­wa­gen Cross Up een mil­de fa­ce­lift ge­had. Zo zijn de bum­pers an­ders dan voor­heen en heeft hij ook an­de­re kop­lam­pen ge­kre­gen. Toch is het voor­al de kleur van de bum­per die op­valt. Was hij eerst licht­grijs, is hij nu in een don­ker­de­re tint ge­spo­ten. De gril­le is ook gro­ter ge­wor­den dan bij zijn voor­gan­ger, wat hem een iets stoer­der ui­ter­lijk geeft. Ver­der zijn er na­tuur­lijk ook de no­di­ge ge­lij­ke­nis­sen: hij is nog al­tijd vijf­tien mil­li­me­ter ho­ger dan een nor­ma­le Up en heeft al­tijd stan­daard dak­rails en 16 inch licht­me­ta­len wie­len, al zijn die laat­ste ook an­ders dan eerst.

Van bin­nen heeft Volks­wa­gen hem ook pro­be­ren te on­der­schei­den van zijn la­ge­re broer­tjes. Zo heeft hij spe­ci­a­le stoel­be­kle­ding, een an­der pa­neel op het dash­board en ook oran­je sfeer­ver­lich­ting. Van­af be­gin 2017 staat de nieu­we Volks­wa­gen Cross Up in de show­room. Te­gen die tijd vol­gen ook de prij­zen. (DeTe­le­graaf/foto: Au­to­da­to)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.