Moe­der houdt vier­ja­ri­ge zoon nog lan­ger aan de borst

Times of Suriname - - PANORAMA -

Haar film­pjes op YouTu­be zijn in­mid­dels al meer dan acht mil­joen keer be­ke­ken, maar dat hoeft niet te ver­ba­zen. Sinds een half jaar toont de Brit­se Sop­hie Em­ma Ro­se im­mers vrij­uit hoe ze haar zoon de borst geeft. Klein de­tail: Shaye is in­mid­dels wel al 4,5 jaar oud. “Ou­de­re kin­de­ren borst­voe­ding ge­ven zou de nor­maal­ste zaak van de we­reld moe­ten zijn. Ik wil dit uit de ta­boe­sfeer ha­len, zo­dat an­de­re moe­ders zich daar niet meer hoe­ven over te scha­men. Ze moe­ten dat kun­nen doen waar en wan­neer ze wil­len, zon­der schrik te moe­ten heb­ben voor ne­ga­tie­ve re­ac­ties.” “Borst­voe­ding ge­ven is heel be­lang­rijk”, klinkt het uit haar mond. “Je voedt niet al­leen je kind met de moe­der­melk, je laat ook op een heel fy­sie­ke ma­nier we­ten dat je er bent voor hem of haar. Het draait dus ook om die emo­ti­o­ne­le band.” “Ik ver­baas me al­tijd over die ne­ga­tie­ve re­ac­ties op mijn YouTu­be-ka­naal, maar ik ga zo’n film­pjes blij­ven ma­ken. Ze zeg­gen dat ik gek of ex­hi­bi­ti­o­nis­tisch ben, ze vin­den dat ik por­no maak of ze ra­ken er door ge­cho­queerd. Die denk­wij­ze moet stop­pen. In de wes­ter­se cul­tuur zijn we zo­da­nig ge­brain­washt dat we bor­sten als iets sek­su­eels zien. Maar als ik Shaye de borst geef, haal ik daar geen sek­su­eel ple­zier uit.” De jon­gen slaapt nog steeds bij zijn moe­der en krijgt thuis ‘les’ van haar. “Als kind heb ik nooit borst­voe­ding ge­kre­gen en kreeg ik al snel mijn eigen ka­mer. Mijn ou­ders de­den hun best, maar in die tijd ston­den ze op psy­cho­lo­gisch vlak na­tuur­lijk niet zo ver als nu. Bij na­tuur­lijk ou­der­schap staat de ver­trou­wens­band met je kin­de­ren cen­traal, je be­han­delt hen met res­pect en be­ant­woordt hun emo­ti­o­ne­le no­den. Borst­voe­ding ge­ven en sa­men sla­pen stelt hen daar­bij op hun ge­mak.” “Ik zal Shaye de borst ge­ven tot hij zegt dat hij er ge­noeg van heeft. Ik weet dat er ooit een ein­de aan zal ko­men: kin­de­ren ver­lie­zen de zuig­re­flex en van­af z’n ze­ven­de of acht­ste zal het so­wie­so niet meer luk­ken. Geen pa­niek dus: als hij naar de uni­ver­si­teit gaat, zal ik er al wel mee ge­stopt zijn”, lacht Sop­hie Em­ma. Tot slot: geen schrik dat Shaye la­ter zwaar ge­pest zal wor­den om­dat hij zo lang aan de borst hangt? “Die op­mer­king heb ik al vaak ge­hoord, maar daar kan toch een mouw aan ge­past wor­den? Als dat ge­beurt, zal ik met­een een nieu­we school voor hem zoe­ken. Ik wil geen on­be­trouw­ba­re men­sen in mijn le­ven en zijn vei­lig­heid komt op de eer­ste plaats.”

(Bron:Hln/Foto:hln.be)

1991 - In Cul­ham (in het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk) wordt voor de eer­ste maal elek­tri­sche stroom op­ge­wekt uit kern­fu­sie. Eric Wil­li­am Da­ne (San Fran­cis­co (Ca­li­for­nië), 9 no­vem­ber 1972) is een Ame­ri­kaans ac­teur. Hij kreeg gast­rol­len in te­le­vi­sie­se­ries, waar­on­der Sa­ved by the Bell, The Won­der Ye­ars, Mar­ried... with Child­ren en Ro­se­an­ne. In 2005 was hij in de film Fe­ast te zien, in 2006 in X-Men: The Last Stand. Ook had hij een rol in Open Wa­ter 2: Adrift. In Mar­ley & Me speelt hij Se­bas­ti­an, een vriend van Jo­hn Gro­gan (Owen Wil­son). Hij speelt in de film Va­len­ti­ne’s Day (2010). Van­af 2014 speelt hij een hoofd­rol in de te­le­vi­sie­se­rie The Last Ship. Da­ne is sinds 29 ok­to­ber 2004 ge­trouwd met ac­tri­ce Rebecca Gayheart, met wie hij twee dochters heeft. Zijn bes­te vriend is ac­teur Bal­t­ha­zar Getty. (foto: bww­sta­tic.com) 1978 -

Sis­qó, ge­bo­ren Mark Alt­ha­van And­rews (Bal­ti­mo­re, Ma­ry­land, 9 no­vem­ber, 1978), is een Ame­ri­kaan­se R&Bzan­ger. Hij is lead­zan­ger van de groep Dru Hill, maar sinds 1999 ook ac­tief als so­lo­ar­tiest. In die hoe­da­nig­heid scoor­de hij in 2000 zijn groot­ste hit met Thong Song. Hij staat te­vens be­kend om zijn op­val­len­de ver­schij­ning, waar­van zijn ge­blon­deer­de of zil­ver­kleu­ri­ge kap­sel het op­mer­ke­lijkst is. Sis­qó werd in 1995 op 17-ja­ri­ge leef­tijd va­der van een doch­ter, Shaoi­ne. De moe­der is een meis­je met wie hij des­tijds op school zat. Shai­o­ne heeft een rol­le­tje in de vi­deo­clip van Thong song.

(foto: zim­bio.com)

Eric Da­ne

Sis­qó

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.