DSB boekt ook ver­lies

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Niet al­leen de Hakrin­bank, maar ook De Su­ri­naam­sche Bank (DSB) heeft min­der goe­de half­jaar­cij­fers ge­boekt. De Hakrin­bank moest met min­der winst ge­noe­gen ne­men, maar de DSB heeft het eer­ste half­jaar van 2016 met een fors ver­lies moe­ten af­slui­ten. Van­we­ge het ne­ga­tie­ve re­sul­taat is het voor­stel ge­daan om geen in­te­rim-di­vi­dend uit te ke­ren.

Het ver­lies schrijft de bank voor­al toe aan de toe­ge­no­men kre­diet­voor­zie­nin­gen. In het re­cent uit­ge­ge­ven ver­slag geeft de di­rec­tie van de fi­nan­ci­ë­le in­stel­ling aan dat het ba­lans­to­taal van SRD 4,898 mil­jard naar SRD 7,364 mil­jard is ge­ste­gen. Dat is 50% ten op­zich­te van de cij­fers per de­cem­ber 2015. De stij­ging kan deels ver­klaard wor­den door de stij­ging van de wis­sel­koer­sen van de USD en de eu­ro. Per 31 de­cem­ber 2015 wa­ren de koer­sen voor de dol­lar SRD 4,04 en SRD 4,44 voor de eu­ro. Eind ju­ni wa­ren de­ze koer­sen op­ge­lo­pen naar SRD 7,09 om SRD 7,83 res­pec­tie­ve­lijk voor de dol­lar en de eu­ro.

Van­we­ge de koers­ont­wik­ke­ling is het aan­deel van vreem­de­va­lu­ta­pos­ten in de ba­lans re­la­tief toe­ge­no­men. Dit komt in het ver­slag tot ui­ting in vor­de­rin­gen op ban­kiers en obli­ga­ties die over­we­gend in vreem­de va­lu­ta lui­den. Zo­wel de kre­diet­ver­le­ning aan de over­heid als ook aan par­ti­cu­lie­ren is toe­ge­no­men. De to­ta­le stij­ging in SRD-waar­de is vrij­wel ge­heel toe te schrij­ven aan een ho­ge­re koers­no­te­ring. Ver­der blijkt dat de be­drijfs­las­ten van de bank met SRD 18,7 mil­joen zijn toe­ge­no­men van SRD 62.22 mil­joen naar SRD 80.96 mil­joen. Het groot­ste deel daar­van komt door de toe­ge­ken­de com­pen­sa­tie aan het bank­per­so­neel van­we­ge de ge­daal­de koop­kracht. In het eer­ste half­jaar van 2015 wa­ren de per­so­neels­kos­ten nog SRD 39.99 mil­joen, ter­wijl die over de af­ge­lo­pen zes maan­den SRD 50.08 mil­joen be­droeg. De toe­na­me van de an­de­re be­heers­kos­ten heeft voor­al te ma­ken met kos­ten die in vreem­de va­lu­ta zijn uit­ge­drukt.

De di­rec­tie meldt in het half­jaar­ver­slag ook dat de eco­no­mi­sche cri­sis in 2016 he­vig is toe­ge­no­men. Zij meent dat de be­leids­ma­kers on­vol­doen­de voor­be­reid wa­ren om de ef­fec­ten van de Su­ri­naam­se eco­no­mi­sche te­rug­gang een halt toe te roe­pen. De in­fla­tie is in de eer­ste 6 maan­den van dit jaar sterk toe­ge­no­men in sa­men­hang met de ver­de­re ver­slech­te­ring van de wis­sel­koers. De 12-maan­den­in­fla­tie is per 30 ju­ni 2016 ruim 63%, ter­wijl het een jaar daar­voor (30 ju­ni 2015) nog on­ge­veer 5% was. Voor de op hol ge­sla­gen wis­sel­koer­sen heeft de DSB­di­rec­tie ook geen goed woord over. “Na en­ke­le, ach­ter­af ge­ble­ken, nut­te­lo­ze po­gin­gen om door mid­del van va­lu­ta­vei­lin­gen de wis­sel­koers sta­biel te hou­den, heeft de Cen­tra­le Bank van Su­ri­na­me op 10 mei 2016 een sys­teem van vrije wis­sel­koers­vor­ming bij de ver­han­de­ling van vreem­de va­lu­ta af­ge­kon­digd. Ul­ti­mo ju­ni no­teer­de de SRD vol­gens de ‘richt­koers’ van de Cen­tra­le Bank van Su­ri­na­me 7,09 voor de Ame­ri­kaan­se dol­lar. De de­pre­ci­a­tie van on­ze munt is ech­ter niet ge­stopt en bij het schrij­ven van dit ver­slag was de koers reeds SRD 7,53 voor de USD”, al­dus de di­rec­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.